ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Opodatkowanie działalności uczniowskich klubów sportowych

wtorek, 21 października 2014 12:47

Opodatkowanie działalności uczniowskich klubów sportowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Według odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 26441 w sprawie opodatkowania działalności uczniowskich klubów sportowych, na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów można uznać uczniowski klub sportowy jest jedną z form organizacyjnych prowadzenia w szczególności działalności oświatowej w zakresie kultury fizycznej i sportu, która jest zwolniona od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Do uczniowskich klubów sportowych ma zastosowanie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. nr 127, poz. 857 ze zm.). Na mocy powyższej ustawy działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubów sportowych, które zostały zdefiniowane jako osoby prawne.

Uczniowskie kluby sportowe są szczególnym rodzajem klubów sportowych

Zgodnie z przepisami omawianej ustawy o sporcie uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm.). Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.

W kwestii podatku dochodowego od osób prawnych na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.) działalność sportowa jest zaliczana do działalności preferowanej przez ustawodawcę, czego wyrazem są poniżej wyszczególnione preferencje podatkowe mające zastosowanie do klubów sportowych, w tym także do uczniowskich klubów sportowych.

Do uczniowskiego klubu sportowego odnoszą się dwa zwolnienia podatkowe

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie o sporcie, przeznaczone i wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23. roku życia.

Powyższe zwolnienie klubów sportowych od podatku dochodowego jest zatem zwolnieniem warunkowym i podlega dwojakim ograniczeniom:

  • przedmiotowemu, tj. dochód musi być wykorzystany na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23. roku życia,
  • czasowemu, tj. dochód musi być wykorzystany na ww. cele w roku podatkowym lub roku następnym.

Wyszczególnione zwolnienie od podatku nie ma zastosowania do dochodów klubów sportowych niezwiązanych ze szkoleniem i współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT dochody podatników, z wyłączeniem podatników wymienionych w art. 17 ust. 1c tej ustawy, których celem statutowym jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, są wolne od podatku w części przeznaczonej na te cele.

Omawiane zwolnienie przysługuje klubowi sportowemu, w tym także uczniowskiemu klubowi sportowemu, o ile jest bezpośrednio związane z wykonywaniem działalności w zakresie kultury fizycznej i sportowej. Nie obejmuje ono dochodów podatników (w tym uczniowskich klubów sportowych), którzy przeznaczają dochody na realizację określonych w statucie celów z zakresu kultury fizycznej i sportowej, jeśli dochody uzyskiwane są np. z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub dochodów uzyskiwanych z handlu tymi wyrobami (art. 17 ust. 1a ustawy).

powrót Podatki Podatki dochodowe Opodatkowanie działalności uczniowskich klubów sportowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________