ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Od 2015 nowe terminy składania informacji i deklaracji podatkowych PIT

środa, 05 listopada 2014 16:56

Od 2015 nowe terminy składania informacji i deklaracji podatkowych PIT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

To już pewne, w 2015 r. większość deklaracji i informacji podatkowych będzie trzeba składać w formie elektronicznej, analogicznie jak dokumenty do ZUS. W przypadku części z tych dokumentów, będzie możliwe składanie w postaci papierowej, ale w tym przypadku zmieni się termin ich przekazania do urzędu skarbowego.

Urzędy skarbowe, podobnie jak ZUS, przechodzą na pełną informatyzację procesów związanych z deklaracjami i informacjami podatkowymi. Przyspieszy to proces obróbki danych i ułatwi pracę urzędnikom. Dla podatników i płatników podatków, oznacza to jednak reorganizację ich pracy.

Ponieważ dokumenty elektroniczne będą preferowane, będzie trzeba je składać w obecnie obowiązujących terminach. Termin dla złożenia dokumentów w tradycyjnej formie został skrócony, a niektóre deklaracje i informacje obowiązkowo będą podlegały złożeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Jakie terminy będą obowiązywać w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Roczne obliczenie podatku PIT-40

W obecnym stanie prawnym płatnicy stypendiów (art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), mają obowiązek w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych będą obowiązywały dwa terminy składania dokumentów podatkowych w zależności od formy złożenia - do końca lutego roku następującego po roku podatkowym w przypadku informacji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, i odpowiednio do końca stycznia w przypadku informacji składanych w formie dokumentu pisemnego (art. 45ba ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Roczne obliczenie podatku PIT-40, tak jak obecnie, płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będą sporządzać do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Wyjątek od tej zasady stanowić będą jedynie przypadki, w których PIT-40 będzie składany w formie dokumentu papierowego. W takiej sytuacji termin na sporządzenie i przesłanie PIT-40, zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu będzie upływał z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Informacja o wysokości dochodów podatnika PIT-11 i PIT 8C

W obecnym stanie prawnym w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35 ww. ustawy, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o ograniczonym obowiązku podatkowym (art. 3 ust. 2a), urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w  sprawach opodatkowania osób zagranicznych –  imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Od nowego roku informacja o wysokości dochodów podatnika PIT-11 (art. 39 ust. 1 ww. ustawy) oraz część E i F PIT-8C (art. 39 ust. 3 ww. ustawy), będzie trzeba sporządzić do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z wyjątkiem przypadku, gdy składanie następuje w formie dokumentu papierowego. W takiej sytuacji termin na złożenie informacji będzie upływał z końcem stycznia roku następującego po roku
podatkowym, zarówno dla podatnika, jak i urzędu skarbowego.

Imienna informacja o wysokości dochodu PIT-11 oraz imienna informacja o wysokości przychodu IFT-1/IFT-1R

W przypadku sporządzania przez płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy PIT (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, dokonujące świadczeń z tytułu działalności wymienionej w art. 13 pkt 2, 4–9 oraz art. 18 ustawy), imiennej informacji o wysokości dochodu (PIT-11) oraz imiennej informacji o wysokości przychodu (IFT-1/IFT-1R). Obecnie informacje te trzeba sporządzić do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (art. 42 ust. 2 ustawy).

Po zmianach, termin ten pozostanie taki sam, ale tylko w przypadku informacji przekazywanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, natomiast w przypadku zastosowania formy dokumentu pisemnego będzie krótszy o miesiąc i upływał będzie z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym zarówno dla podatnika, jak i urzędu skarbowego.

PIT-11 oraz IFT-1/IFT-1R w przypadku zaprzestania działalności

Obecnie w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik przekazuje ww. informacje, tj. imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, uzyskanego przez rezydenta Polski (obecny PIT-11), odpowiednio imienne informacje o wysokości przychodu uzyskanego przez nierezydenta Polski (obecny IFT-1/IFT-1R), w terminie do dnia zaprzestania działalności.

Zważywszy, iż nowelizacja przewiduje skrócenie o miesiąc terminów (które przenosi z końca lutego na koniec stycznia) termin sporządzania ww. informacji, w przypadku ich przekazywania urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego zgodnie z art. 42 ust. 3 ww. ustawy wypadnie nie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, lecz do upływu terminu określonego dla złożenia informacji.

W praktyce będzie to koniec lutego w przypadku informacji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i odpowiednio koniec stycznia w przypadku informacji składanych w formie dokumentu pisemnego.

PIT-8C

Obecnie podmioty niepełniące funkcji płatnika (wypłacające lub dokonujące świadczeń na rzecz osób fizycznych) mają obowiązek sporządzenia oraz przekazania informacji o wysokości dochodów, jakie podatnik uzyskał od tych podmiotów z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, od których na sporządzającym informację nie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania podatku (część D PIT-8C) (art. 42a ustawy). Zmiana będzie analogiczna jak w przypadku

Od nowego roku informacja o wysokości dochodów podatnika PIT-11 (art. 39 ust. 1 ww. ustawy) oraz część E i F PIT-8C (art. 39 ust. 3 ww. ustawy), będzie trzeba sporządzić do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z wyjątkiem przypadku, gdy składanie następuje w formie dokumentu papierowego. W takiej sytuacji termin na złożenie informacji będzie upływał z końcem stycznia roku następującego po roku
podatkowym, zarówno dla podatnika, jak i urzędu skarbowego.

Informacje imienne IFT-3/IFT-3R o przychodach (dochodach)

Płatnicy wypłacający m.in. przychody (dochody) z odsetek wypłacanych lub stawianych do dyspozycji, związanych z  wszelkiego rodzaju wierzytelnościami, a w szczególności ze skarbowych papierów wartościowych, z obligacji lub skryptów dłużnych mają obowiązek składania do właściwego urzędu skarbowego informacji imiennych (IFT-3/IFT-3R) o przychodach (dochodach) wymienionych w art. 42c ust. 5 ww. ustawy. Ten typ informacji będzie składany wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (art. 42c ww. ustawy). Przepisy ustawy PIT nie przewidują w tym wypadku żadnego wyjątku.

Imienna informacja o wysokości świadczeń sporządzana przez komornika sądowego oraz podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, który przyjął  zobowiązania

Nowy przepis art. 42e ust 6 ww. ustawy, określa termin oraz adresatów imiennej informacji o wysokości świadczeń z art. 12 ww. ustawy, sporządzanej przez komornika sądowego oraz podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, który przyjął zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacja ta (PIT-11) sporządzana jest do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Po zmianach termin ten ma zastosowanie wyłącznie do informacji przekazywanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacje w formie dokumentów papierowych trzeba będzie przekazać do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu).

Wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, będą składać dokumenty płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika tego podatku (inne niż podatnicy) obowiązek składania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-40.

Wyjątek od powyższej reguły zawiera art. 45ba ww. ustawy, zgodnie z którym płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, którzy są obowiązani do sporządzania i przekazywania administracji podatkowej imiennych informacji o wysokości dochodów podatnika lub rocznego obliczenia podatku, ww. dokumenty mogą przekazywać w formie dokumentu pisemnego (a nie za pomocą środków komunikacji elektronicznej), jeżeli w roku podatkowym liczba podatników, w stosunku do których ciążą na nich ww. obowiązki, nie przekracza pięciu.

Powyższa regulacja wzorowana jest na rozwiązaniach przyjętych dla płatników składek, o których mowa w art. 47a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jednocześnie w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości dotyczących ustalania liczby podatników, która uprawnia do składania deklaracji, informacji lub rocznego obliczenia podatku w formie dokumentów pisemnych, w zdaniu drugim tego ustępu doprecyzowano, że w przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku (np. na wniosek podatnika lub w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności), liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji składanych w trakcie roku (np. na wniosek podatnika).

UWAGA!
Zgodnie z tą regulacją deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku składane za pośrednictwem biura rachunkowego byłyby składane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie w zdaniu drugim tego ustępu zdefiniowano biuro rachunkowe jako przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, tj. podmiot, który zawodowo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów i innych ewidencji. Istotne będzie zatem, żeby przedmiotem działalności gospodarczej (świadczonych usług) było prowadzenie ksiąg podatkowych, a nie posiadanie statusu przedsiębiorcy.

W ust. 4 w art. 45ba ustawy PIT, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, skrócono o miesiąc terminu dla składania w formie dokumentów pisemnych informacji oraz rocznego obliczenia podatku (sporządzanych po zakończeniu roku podatkowego), stanowiących podstawę udostępnienia przez administrację podatkową usługi PFR (wstępnie sporządzenie deklaracji za podatnika).

W obecnym stanie prawnym PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, a także PIT-40 sporządzane są do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Po zmianach termin ten ma zastosowanie wyłącznie do ww. dokumentów składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym przez biura rachunkowe), odpowiednio do PIT-40A i PIT-11A składanych przez organy rentowe.

Termin na sporządzenie i przekazanie urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi informacji oraz rocznego obliczenia podatku w formie dokumentów pisemnych upływa z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym. Termin do składania informacji w trakcie roku podatkowego nie ulega zmianie.

powrót Podatki Podatki dochodowe Od 2015 nowe terminy składania informacji i deklaracji podatkowych PIT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________