ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Kwota wolna od podatku pozostanie bez zmian

piątek, 06 lutego 2015 17:03

Kwota wolna od podatku pozostanie bez zmian

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sejm nie zajmie się pracami nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie kwota ta wynosi 3.091 zł. Taka wysokość obowiązuje do 2009 r.

Sejm odrzucił projekt nowelizacji przewidujący podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu zależnego od dochodów potrzebnych do zapewnienia minimum egzystencji. Opodatkowaniu w ocenie projektodawców, nie powinny podlegać dochody nieprzekraczające wysokości minimum egzystencji (a więc nieprzekraczające kwoty, która wystarcza jedynie na pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem najbardziej podstawowych potrzeb życiowych).

Nawet wówczas, gdy uzyskany w roku podatkowym dochód, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej, odpowiada kwocie niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (tj. 3.091 zł), należy złożyć zeznanie podatkowe. Jeżeli od tego dochodu płatnik pobrał zaliczkę na podatek, kwota ta zostanie zwrócona jako nadpłata podatku.

Kwota wolna dotyczy rozliczeń na zasadach ogólnych. Nie ma zastosowania w przypadku PIT-36L, w którym rozliczamy dochody (lub stratę) z działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19% stawką podatku.

W obecnym stanie prawnym wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych została określona w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, gdy podstawa opodatkowania (którą co do zasady stanowi dochód podatnika) jest niższa lub równa 85.528 zł, wysokość naliczonego podatku jest równa różnicy 18% podstawy opodatkowania i kwoty 556,02 zł. W przypadku zaś gdy podstawa opodatkowania jest wyższa niż 85.528 zł, należy opłacić odpowiedni podatek od kwoty 85.528 zł, a następnie 32% nadwyżki tej kwoty.

Obecnie jest więc tak, iż osoba, która osiąga roczny dochód niższy niż 3.091 zł jest zwolniona z podatku. Wynika to z tego, iż 18% kwoty 3.091 zł to 556,38 zł. Po odjęciu od 556,38 zł kwoty 556, 02 zł otrzymamy kwotę  równą 0,36 zł, którą zaokrągla się do 0 zł.

Jednakże dochód choćby o złotówkę wyższy niż 3.091 zł (tj. 3.092 zł) wiąże się już z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Warto zwrócić uwagę, iż kwota 3.092 zł jest ponad dwukrotnie niższa od dwunastokrotności minimum egzystencji w jednoosobowym gospodarstwie pracowniczym (zgodnie z danymi Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w 2012 r. wysokość miesięcznego minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego wynosiła 521,11zł, co w skali roku daje kwotę równą 6.253,32  zł).

Tym samym dziś możliwa jest sytuacja, w której państwo nakłada ciężary fiskalne na osoby, które osiągają dochody niższe od wysokości minimum egzystencji. Pamiętając, iż zgodnie z definicją minimum egzystencji przyjętą przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych „minimum egzystencji wyznacza poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia i rozwoju psychofizycznego człowieka”, można stwierdzić, iż obecnie państwo może nakładać podatki na osoby żyjące w skrajnym ubóstwie.

powrót Podatki Podatki dochodowe Kwota wolna od podatku pozostanie bez zmian

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________