ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Nowa lista krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

czwartek, 19 lutego 2015 14:44

Nowa lista krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów przygotował nową listę krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Sześć rajów podatkowych zniknie z listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową z uwagi na to że Polska podpisała z tymi państwami umowę o wymianie informacji podatkowych. Obecnie obowiązująca lista krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych zawiera 37 krajów i terytoriów.

Minister Finansów przygotował nową listę krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych. Z listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję zostaną wykreślone: Belize, Bermudy, Gibraltar, Kajmany, Montserrat, Turks i Caicos.

Określenie takiego katalogu podyktowane jest koniecznością przeciwstawiania się praktykom stosowanym przez niektóre państwa i terytoria zależne, które poprzez świadome wprowadzanie w swoich ustawodawstwach podatkowych rozwiązań ułatwiających podmiotom gospodarczym „przenoszenie" swoich dochodów do tych krajów, ułatwiały im uchylanie się od opodatkowania w innym państwie.

Zgodnie z wytycznymi OECD za szkodliwą konkurencję podatkową uznaje się systemy podatkowe, w których:

 

  1. brak opodatkowania lub jest ono bardzo niskie,
  2. nierówno podatkowo traktowane są dochody uzyskiwane ze źródeł położonych na terytorium danego państwa w stosunku do dochodów „przetransferowanych" (przy uprzywilejowaniu tych ostatnich,
  3. brak jest przejrzystości przepisów podatkowych, w związku z czym niektóre podmioty mogą korzystać, na niejasnych zasadach, ze szczególnych przywilejów podatkowych,
  4. niechęć administracji danego kraju do uczestniczenia w wymianie informacji podatkowych,
  5. zaangażowanie minimalnej wysokości inwestycji lub szczególnie niski poziom zatrudnienia w stosunku do wartości dokonywanych transakcji.

 

Do ustaw o podatkach dochodowych od dnia 1 stycznia 2015 r. wprowadzono regulację przewidującą opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (Controlled Foreign Corporation – CFC). Nowe przepisy mają przeciwdziałać wyprowadzaniu z Polski zysków przedsiębiorstw przez wykorzystywanie w tym celu spółek położonych w krajach o niskim poziomie opodatkowania (rajach podatkowych). Ich celem jest wyrównywanie szans wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i wspieranie uczciwej konkurencji.

Regulacja typu CFC jest powszechnie akceptowanym na arenie międzynarodowej mechanizmem zwalczania nadużyć podatkowych oraz jednym ze skuteczniejszych narzędzi walki ze zjawiskiem unikania opodatkowania. Stosuje ją wiele państw, w tym m.in.: Wielka Brytania, USA, Niemcy, Francja Szwecja, Węgry, Kanada, Hiszpania, Chiny, Turcja, Brazylia, Izrael.

Przepisy przewidują konieczność uwzględnienia w podstawie opodatkowania rezydenta krajowego (osoby fizycznej lub podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych, mających siedzibę lub zarząd w państwie o niższym poziomie opodatkowania niż obowiązujący w Polsce.

Zagraniczną spółkę kontrolowaną zdefiniowano przez odwołanie się do trzech kryteriów dotyczących poziomu kontroli – posiadania 25 proc. udziału w kapitale, praw głosu lub udziału w zysku; charakteru uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę przychodów (co najmniej 50% przychodów o charakterze finansowym) oraz położenia zagranicznej spółki w państwie o niskim poziomie opodatkowania (niższym o 25% od obowiązującej w Polsce stawki CIT). Za zagraniczną spółkę kontrolowaną uznany będzie ponadto każdy podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych.

Przepisy te nie mają zastosowania do podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Europejskiego, o ile zagraniczna spółka prowadzi tam rzeczywistą działalność gospodarczą. Przepisy przewidują dodatkowe wyłączenia m.in. w stosunku do dochodów zagranicznych spółek osiągających przychody w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. euro.

 

powrót Podatki Podatki dochodowe Nowa lista krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________