ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Nowelizacja o nieujawnionych dochodach opublikowana

wtorek, 03 marca 2015 18:17

Nowelizacja o nieujawnionych dochodach opublikowana

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 24 lutego 2015 r. została opublikowana ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Nowelizacja ta dotyczy zagadnienia nieujawnionych dochodów. Czy urzędnikom będzie wolno więcej?


Test nowelizacji znajduje się w w Dz.U. z 2015 r. poz. 251.

Ustawa wprowadza domniemanie, że uzyskane przez podatnika przychody pochodzą z czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, przyjmując jednocześnie możliwość obalenia tego domniemania.

Dotychczas wobec braku odpowiedniego uregulowania tego zagadnienia, pozycja podatnika nie była określona klarownie, co powodowało, że chociaż nie był w ogóle obowiązany uiścić podatku, to jednak musiał liczyć się z możliwością ustalenia podatku od dochodów nieujawnionych.

Przychodami nieznajdującymi pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącymi ze źródeł nieujawnionych jest wysokość odpowiadająca nadwyżce wydatku poniesionego w roku podatkowym nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku. Dla stwierdzenia przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, konieczne jest ustalenie w ujęciu chronologicznym wydatków i przychodów.

Określone następstwo tych zdarzeń przesądzi o zaistnieniu w ciągu roku przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, które powstaną, gdy wydatek lub kolejne wydatki nie znajdują pokrycia w uzyskanych wcześniej przychodach (dochodach).

Przychody pojawią się w każdej sytuacji, w której wystąpi nadwyżka wydatków nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub nieopodatkowanymi. Normatywne zdefiniowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych realizuje postulat Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał, że art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w dotychczasowym brzmieniu nie określa przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oraz przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Na potrzeby postępowania w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych zdefiniowano wydatek. Wydatkiem jest wartość zgromadzonego w roku podatkowym mienia w rozumieniu art. 44 Kodeksu cywilnego (np. nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, papiery wartościowe, środki finansowe) lub wysokość wydatkowanych w roku podatkowym środków, w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie roku podatkowego, w którym zgromadzono te środki.

Postępowanie w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych dotyczy danego roku podatkowego, to również wydatek jest określany na dany rok podatkowy będący przedmiotem postępowania.

Ustawa wykonuje dwa Trybunału Konstytucyjnego - z dnia 29 lipca 2014 r. (P 49/13) oraz z dnia 18 lipca 2013 r. (SK 18/09), dotyczące instytucji opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

W wyroku z dnia 18 lipca 2013 r. Trybunał zakwestionował przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20 ust. 3) za lata 1998-2006 orzekając, że traci on moc z dniem ogłoszenia wyroku oraz przepis Ordynacji podatkowej (art. 68 §4) określający termin przedawnienia do wydania decyzji w zakresie nieujawnionych przychodów i odroczył utratę jego mocy obowiązującej o 18 miesięcy tj. do dnia 27 lutego 2015 r.

W wyroku z dnia 29 lipca 2014 r. Trybunał zakwestionował obowiązujący przepis w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20 ust. 3) i odroczył utratę jego mocy obowiązującej o 18 miesięcy tj. do dnia 6 lutego 2016 r.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem przepisu przejściowego (art. 4) dotyczącego przedawnienia do wydania decyzji z nieujawnionych przychodów w okresie od dnia 28 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., który zacznie obowiązywać od dnia 28 lutego 2015 r.

W odniesieniu do obowiązków dowodowych, w postępowaniu dotyczącym opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa, w zakresie w jakim regulują dowody.

W postępowaniu podatkowym obowiązuje otwarty system dowodów. Jako dowód w sprawie należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej). Katalog środków dowodowych zawiera art. 181 Ordynacji podatkowej, przy czym nie jest to katalog zamknięty. Nie ma uzasadnienia, żeby w postępowaniu dotyczącym opodatkowania przychodów (dochodów) z nieujawnionych źródeł, katalog tych dowodów ulegał ograniczeniu w stosunku do ogólnych unormowań dotyczących dowodów, zawartych w ustawie - Ordynacja podatkowa.

Obowiązywać będzie zasada dowodzenia przychodów (dochodów) opodatkowanych lub nieopodatkowanych, którymi pokryte zostały wydatki. Jednocześnie nowe przepisy wprowadziły zasadę, zgodnie z którą, w przypadku gdy w postępowaniu w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych podatnik nie udowodni uzyskania przychodów (dochodów) opodatkowanych lub nieopodatkowanych stanowiących pokrycie wydatku i w stosunku do tych przychodów (dochodów) nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego, to ich uzyskanie podatnik może uprawdopodobnić.

Wprowadzona została zasada, zgodnie z którą ustalenie poniesionych przez podatnika wydatków i przychodów (dochodów) opodatkowanych lub nieopodatkowanych w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych będzie możliwe także w toku czynności sprawdzających. Objęcie tego zagadnienia czynnościami sprawdzającymi pozwoli na wstępne ustalenie celowości wszczynania postępowania w tej sprawie.

powrót Podatki Podatki dochodowe Nowelizacja o nieujawnionych dochodach opublikowana

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________