ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Naliczanie podatku dochodowego od umorzonych odsetek od kredytów bankowych

poniedziałek, 27 lipca 2015 15:13

Naliczanie podatku dochodowego od umorzonych odsetek od kredytów bankowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pożyczkobiorcy skorzystają z instytucji zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku kredytów we frankach oraz innych walutach, zaciągniętych na cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipoteką. Zaniechaniem objęto umorzone osobom fizycznym kwoty wierzytelności z tytułu kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych przed dniem 15 stycznia 2015 r. przez podmioty uprawnione do udzielania kredytów, niezależnie od waluty w jakiej kredyt zaciągnięto.

Stosownie do postanowień § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 766) zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych objęto umorzone osobom fizycznym kwoty wierzytelności z tytułu kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych przed dniem 15 stycznia 2015 r. przez podmioty uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw, w przypadku gdy:

a) zabezpieczenie w postaci hipoteki ustanowiono na nieruchomości lub udziale w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania gruntu lub udziale w takim prawie, lub spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego lub udziale w takim prawie, lub prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziale w takim prawie, w związku z zaciągnięciem przez osoby fizyczne kredytu na własne cele mieszkaniowe,

b) osoby fizyczne, których zobowiązanie z tytułu kredytu uległo umorzeniu, nie skorzystały z umorzenia zobowiązania z tytułu innego kredytu zabezpieczonego hipotecznie, zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe.

Zatem, zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych obejmuje nie tylko "tzw. frankowiczów" lecz dotyczy umorzonych osobom fizycznym kwot wierzytelności z tytułu mieszkaniowych kredytów hipotecznych zaciągniętych przed 15 stycznia 2015 r. niezależnie od waluty w jakiej kredyt zaciągnięto, jeżeli podatnicy nie skorzystali z umorzenia innego hipotecznego kredytu otrzymanego na własne cele mieszkaniowe.

Jak wskazano bowiem w uzasadnieniu "wydanie tego rozporządzenia uzasadnione jest ważnym interesem podatników, którzy zaciągnęli kredyt zabezpieczony hipotecznie na własne cele mieszkaniowe od uprawnionych do ich udzielania podmiotów, i na skutek decyzji Banku Centralnego Szwajcarii i będącego jej konsekwencją znacznego wzrostu kursu szwajcarskiej waluty w stosunku do złotego, znaleźli się w trudnej sytuacji mogącej przełożyć się na możliwość terminowego regulowania zobowiązań z tytułu tych kredytów, w następstwie czego kredytodawca umorzy im zobowiązanie (lub jego część).

Jednocześnie ważnym interesem państwa jest zachowanie równości pod względem podatkowym i nieróżnicowanie kredytobiorców, których sytuacja finansowa, bez względu na powód uległa pogorszeniu oraz niezależnie od waluty, w jakiej zaciągnęli kredyt na własne cele mieszkaniowe, lub w jakiej nominowany bądź do której indeksowany jest zaciągnięty przez nich kredyt na ten cel, i którym kredytodawca umorzył zobowiązanie z tytułu tego kredytu."1

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż co prawda impulsem do wydania przedmiotowego rozporządzenia był znaczny wzrost kursu franka szwajcarskiego w wyniku decyzji Banku Centralnego Szwajcarii z dnia 15 stycznia 2015 r., to jednak wsparciem państwa w postaci zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych zdecydowano się objąć wszystkich kredytobiorców, którym bank umorzył zobowiązanie z tytułu hipotecznego kredytu mieszkaniowego bez względu na rodzaj waluty tego kredytu.

powrót Podatki Podatki dochodowe Naliczanie podatku dochodowego od umorzonych odsetek od kredytów bankowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________