ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Minister Finansów jeszcze raz o pakietach medycznych

środa, 20 października 2010 09:30

Minister Finansów jeszcze raz o pakietach medycznych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W odpowiedzi z dnia 20 października 2010 r. na interpelację poselską w sprawie zaległości podatkowych związanych z opłacaniem przez pracodawców na rzecz pracowników tzw. pakietów medycznych, Minister Finansów stwierdził, że płatnicy, którzy mieli wątpliwości co do obowiązku pobierania zaliczek na podatek od przedmiotowych świadczeń, mogli występować z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, na mocy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

Przedstawienie przez Naczelny Sąd Administracyjny do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości w orzecznictwie sądów administracyjnych, przejawiające się brakiem jednolitej linii w zakresie konsekwencji podatkowych wykupienia przez pracodawcę na rzecz pracowników pakietów świadczeń medycznych, spowodowało podjęcie w dniu 24 maja 2010 r. uchwały (I FPS 1/10), w której skład siedmiu sędziów uznał, iż:

 

Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, ze zm.), stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej ustawy”.

Uzasadniając powyższe stanowisko, skład siedmiu sędziów m.in. stwierdził, że:

sama możliwość skorzystania z usług medycznych posiada istotny wymiar finansowy, czego dowodzi także szybko rosnąca popularność pakietów medycznych. Gdyby pracownik ową możliwość chciał zapewnić sobie samodzielnie, musiałby wykupić abonament, płacąc za niego częstokroć więcej niż kwota wydatkowana przez pracodawcę w przeliczeniu na jednego uprawnionego zatrudnionego. Nie budzi zatem wątpliwości, że pracownik nabywający dzięki pracodawcy możliwość nieodpłatnego korzystania z prywatnej opieki medycznej otrzymuje przysporzenie majątkowe”.

Należy zatem stwierdzić, iż podjęta w dniu 24 maja 2010 r. uchwała potwierdziła poprawność stanowiska wielokrotnie prezentowanego zarówno przez Ministra Finansów, jak i przez organy podatkowe, że wartość zindywidualizowanych abonamentów medycznych zakupionych przez pracodawcę dla pracowników jest przychodem ze stosunku pracy, podlegającym opodatkowaniu. Abonament medyczny stanowi bowiem nieodpłatne świadczenie, a przychód z tego tytułu powstaje w momencie otrzymania uprawnienia do korzystania z usług medycznych (abonamentu medycznego), a nie w momencie skorzystania z konkretnej usługi medycznej.

Stanowisko Ministerstwa Finansów, jak i organów podatkowych było powszechnie znane za sprawą mediów, które w ostatnich latach szeroko
komentowały tę sprawę. Minister Finansów prezentował to stanowisko także w odpowiedziach na interpelacje poselskie, przykładowo w odpowiedzi udzielonej w dniu 3 kwietnia 2008 r.,uznał, iż:

„o powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt skorzystania przez pracownika z konkretnej usługi medycznej, lecz samo otrzymanie przez pracownika pakietu medycznego o określonej wartości pieniężnej – podobnie jak fakt skorzystania lub nie z usługi medycznej nie jest istotny przy ustalaniu wartości pakietu medycznego dającego prawo do określonych usług medycznych”.

Zauważyć należy, iż instytucja indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego ma na celu usunięcie ewentualnych wątpliwości co do prawnopodatkowych skutków dotyczących zastosowania konkretnego przepisu prawa podatkowego w określonym stanie faktycznym. Obok funkcji informacyjnej instytucja ta wywołuje również dodatkowe skutki polegające na ochronie podmiotu, który zastosował się do treści wydanej w jego sprawie interpretacji indywidualnej, przed ewentualnymi negatywnymi skutkami wynikającymi z zastosowania się do jej treści.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, iż w dniu 5 października 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny ponownie skierował pytanie do
siedmioosobowego składu sędziowskiego w sprawie rozstrzygnięcia kwestii prawnopodatkowej związanej z finansowaniem pracownikom przez pracodawców abonamentów medycznych
(II FSFK 541/09).

powrót Podatki Podatki dochodowe Minister Finansów jeszcze raz o pakietach medycznych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________