poniedziałek, 25 października 2010 14:34

Zbycie znaku towarowego a przychód

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W przypadku, gdy znak towarowy nie został przez podatnika nabyty, lecz wytworzony był we własnym zakresie, to nie mógł być zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych i dalej, jego odpłatne zbycie nie mogło być kwalifikowane do przychodów z działalności gospodarczej. Takie orzeczenie wydał dnia 12 sierpnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Aby rozważać powstanie przychodu ze względu na zbycie składnika majątkowego, jakim jest prawo do znaku towarowego, prawo to musiało być zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, bądź nie zaliczone, ale tylko ze względu na niewielką wartość początkową (nie wyższą niż 3.500 zł).

 

Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych wyjaśnione zostało w przepisie art. 22b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i obejmuje między innymi prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), a w tym prawo do znaku towarowego (art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jednakże jak to wynika z części początkowej przepisu art. 22b ust. 1 ww ustawy, wymienione tam składniki majątku muszą odznaczać się zdatnością do gospodarczego wykorzystania oraz mają być przez podatnika nabyte. Istnienie warunku nabycia praw powoduje, że nie można tu zaliczyć niematerialnych składników majątkowych, wytworzonych przez podatnika we własnym zakresie.

Wniosek ten potwierdzają przepisy art. 22g ww. ustawy, normującego kwestie ustalenia wartości początkowej, a zwłaszcza jego ust. 4 i ust. 9, gdzie pojęcie kosztu wytworzenia odnoszone jest tylko do środków trwałych, z pominięciem wartości niematerialnych i prawnych.

Wynika z tego wniosek, że w przypadku gdy znak towarowy nie został przez podatnika nabyty, lecz wytworzony był we własnym zakresie, to nie mógł być zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych i dalej - jego odpłatne zbycie nie mogło być kwalifikowane do przychodów z działalności gospodarczej. Stanowisko takie zajął już wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 sierpnia 2008 r.

Niezależnie od powyższej oceny, stanowisko organu nie było uzasadnione jeszcze z innych przyczyn, a mianowicie z powodu uznania, że wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej powoduje przyrost w majątku podatnika, który można by zaliczyć do przychodu podatkowego. Słusznie organ stwierdza, że wniesienie do spółki osobowej prawa do znaku towarowego spowoduje zasadniczo jego przejście na spółkę (zbycie).

Jednakże przychód podatkowy musi być wymierny (mierzalny), musi prowadzić do uzyskania konkretnej, dającej się wyrazić w pieniądzu i trwałej korzyści majątkowej (przyrostu majątku). Tymczasem uzyskanie udziału w spółce osobowej nie powoduje - zdaniem Sądu - konkretnego przyrostu majątkowego. Zgodzić się bowiem należy z argumentacją zawartą w szeregu wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych, że wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, nie powoduje otrzymania zwrotnego świadczenia, o wartości odpowiadającej wysokości wniesionego wkładu.

Nie sposób skutecznie wywodzić przeciwnej tezy jedynie z faktu, że aport wnoszony jest na wkład o określonej wartości. Osoba wnosząca aport, nie otrzymuje w zamian zapłaty, gdyż jedynie przekształca aport we wkład. Poprzez wkład, uczestniczy w stratach i zyskach spółki osobowej, odpowiednio do wartości wniesionego wkładu (spółki komandytowej - art. 123 §1 i §3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).

Korzyść majątkowa uzyskiwana w związku z uczestnictwem w spółce komandytowej będzie wypadkową zysku i straty powstałych w danym okresie rozliczeniowym (por. wyrok WSA w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2009 r., wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 lutego 2009 r.).Zespół Ekspertax

Ostatnie od Zespół Ekspertax

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

W górę