ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatki dochodowe Środek trwały z majątku osobistego podatnika w majątku firmy

czwartek, 02 grudnia 2010 11:04

Środek trwały z majątku osobistego podatnika w majątku firmy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ustalanie wartości początkowej środka trwałego przyjętego do majątku firmy z majątku osobistego podatnika w przypadku braku dowodu zakupu może stanowić problem. W piśmie z dnia 9 września 2010 r. Minister Finansów wyjaśnia wątpliwości dotyczące ustalania wartości początkowej środka trwałego przyjętego do majątku firmy z majątku osobistego podatnika.

Zgodnie z ogólną zasadą za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, co do zasady, uważa się w razie nabycia w drodze kupna – cenę ich nabycia (art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).

 

Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek VAT nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT (art. 22g ust. 3 ww. ustawy).

W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Natomiast w sytuacji gdy nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia (art. 22g ust. 8 ww. ustawy).

Wobec powyższego zasadą jest, iż wartość początkową stanowi cena nabycia, jeżeli środek trwały został nabyty w drodze kupna. Jednakże ustawodawca, przewidując, iż może zdarzyć się sytuacja, że podatnik nie będzie posiadał „dowodu zakupu” środka trwałego (np. z uwagi na upływ czasu), wprowadził powołany art. 22g ust. 8 ww. ustawy w celu umożliwienia ustalenia w takim przypadku wartości początkowej, a w konsekwencji – umożliwienia podatnikowi amortyzacji tego środka trwałego.

Posiadanie bądź nie „dowodu zakupu” powoduje istnienie dwóch odmiennych stanów faktycznych na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla których ustawodawca wprowadził odpowiednie odmienne regulacje prawne.

powrót Podatki Podatki dochodowe Środek trwały z majątku osobistego podatnika w majątku firmy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________