środa, 16 lutego 2011 11:55

Rozliczenie z tytułu PIT-8C z domu maklerskiego

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Otrzymałłem pierwszy raz PIT-8C z domu maklerskiego, ale mam co do niego wątpliwości. Czy mam obowiązek wypełnić PIT-38 jeżeli od 2008 r. faktycznie nie podejmowałem żadnych pieniądzy z tytułu posiadanych papierów wartościowych ani nie przeprowadzałem żadnych transakcje ich zbycia? Czy mam obowiązek zapłacić podatek, czy też uczynił to już dom maklerski skoro w PIT-8C, wykazano w rubryce E (informacja o wysokości przychodów art. 30b ust 2.), wpisano tylko w poz. 1 Odpłatne zbycie papierów wartościowych - Przychód - na kwotę 1.700 zł oraz „Dochód (po potraceniu kosztów) w wysokości: 1.640 zł.

Ostatni wyciąg roczny za 2009 r. z domu maklerskiego wykazał saldo na kwotę 1.200 zł, oraz  Depozyt Pieniężny z saldem 0 zł. Za rok 2009 nie otrzymałem  PIT-8C. Czyżby dopiero za rok 2010 nastąpił obowiązek przekazywania przez dom maklerski formularza informacji PIT-8C, a dla osoby posiadającej rachunek papierów wartościowych obowiązek składania zeznania podatkowego PIT-38?

Ekspertax odpowiada: Mając na uwadze opisany wyżej stan faktyczny nalezy zauwazyć, że stan regulacji prawnej w interesującym nas zakresie nie uległ zmianie w roku 2010. Z tego też względu biura maklerskie zarówno za lata 2008–2009 jak i za rok 2010 zobowiązane były do sporządzania formularza informacji PIT-8C od dochodów uzyskanych z tytułu kapitałowych praw majątkowych wynikających z papierów wartościowych posiadanych przez podatnika, dla których rachunek był prowadzony przez biuro.


Dochód ten może powstawać z wielu tytułów, które wymienione zostały w art. 30b ust. 2 pkt. 1-5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W opisanym  przypadku najprawdopodobniej wystąpił jakiś przychód z tytułu tychże papierów wartościowych, skoro biuro maklerskie sporządziło PIT-8C, jednakże jedynie ogólne wskazanie regulacji zamieszczonych w ust. 2 uniemożliwia szersze wyjaśnienie tej kwestii.

Gdyby jednak w ramach rachunku rzeczywiście nie przeprowadzano żadnych transakcji i gdyby nie wystąpił żaden z z innych przypadków zdefiniowanego dochodu, to zawsze można w biurze maklerskim wyjaśnić wątpliwości co do treści formularza PIT-38.

Dla porządku poniżej wymieniam wszystkie rodzaje dochodów:

1)  różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 ww. ustawy,


2)  różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,


3)  różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a ww. ustawy,


4)  różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy,


5) różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e ww. ustawy.

Podstawa prawna:
· art. 17 ust. 1, art. 30b ust. 1-2, ust. 6, art. 39 ust. 3, art. 45 ust. 1-1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

W górę