ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Kasy fiskalne w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

sobota, 09 lipca 2011 12:58

Kasy fiskalne w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej są zwolnione z obowiązku płacenia podatku VAT. Jednak od 1 maja 2011 r. Ministerstwo Finansów zobowiązało wszystkich podatników, których obroty są wyższe, niż 40.000 zł, do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Należą do tej grupy między innymi niektóre jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi przy zastosowaniu nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się do Ministra Finansów o wyjaśnienia w tej sprawie.

Minister Finansów stwierdził w piśmie z dnia 30 maja 2011 r. co następuje. Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących został wprowadzony mocą ustawy. Obowiązek ten, wynikający z regulacji zawartych w art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54. poz. 535 z późn. zm.) dotyczy wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Oznacza to, iż nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas dostawa towarów i świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Ta ostatnia zasada dotyczy również jednostek budżetowych, nawet gdy prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT (wskazać tutaj należy, że pojęcie działalności w rozumieniu przepisów o podatku VAT jest szerokie i wykracza poza definicję zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej).

Z powyższego wynika, że istnieje powszechny ustawowy obowiązek stosowania kas rejestrujących.

Minister Finansów upoważniony został jedynie do wprowadzenia w drodze rozporządzenia, na czas określony, zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas dla niektórych grup podatników oraz niektórych czynności.

Proces ograniczania zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas jest przez ostatnie lala konsekwentnie realizowany. Kolejne rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących zawężały zakres tych zwolnień.

Celowość rezygnacji z dalszego stosowania zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących była przedmiotem dezyderatów wnoszonych przez komisje sejmowe, interpelacji poselskich oraz wniosków i wystąpień obywatelskich. Zagadnienie to było również szeroko komentowane przez prasę i inne publikatory.

Rzecznik Praw Obywatelskich kierując stosowne wystąpienie do Ministra Finansów, zwracał również uwagę na konstytucyjną zasadę równości podmiotów wobec prawa i na tym tle zgłaszał swoje zastrzeżenia do praktyki przedłużania zwolnień od stosowania kas, w szczególności w sferze usług prawnych oraz medycznych.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930), jest aktem prawnym, który wpisuje się w proces systematycznego i stopniowego ograniczania zakresu odstępstw od docelowego rozwiązania, o którym mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

 W ww. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zrezygnowano z dalszego stosowania zwolnień od ewidencji kasowej w zakresie licznych grup zawodowych świadczących usługi m. in.: medyczne, prawnicze, doradcze i pokrewne, w zakresie kultury i sportu, a także dotyczące szerokiej kategorii drobnych grup zawodów rzemieślniczych, takich jak np.: usługi ślusarskie, bednarstwo, kołodziejstwo. usługi hafciarskie, usługi krawieckie.

Tym samym obowiązkiem ewidencjonowania na kasach objęci zostali podatnicy reprezentujący różne zawody o zróżnicowanej skali obrotów osiąganych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej i to zarówno opodatkowanej, jak i zwolnionej od podatku. W ten kierunek zmian wpisuje się również objęcie obowiązkiem stosowania kas usług związanych z szeroko rozumianą opieką społeczną.

Podatnicy świadczący ww. usługi od dnia 1 maja 2011 r. podlegają ogólnym zasadom dotyczącym obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących. Oznacza to, że ze zwolnień od ewidencji kasowej w ww. dziedzinach można skorzystać w wyjątkowych sytuacjach np. przy osiągnięciu obrotów (za rok ubiegły) poniżej 40.000 zł lub realizacji niewielkiej liczby transakcji (poniżej 50), ale tylko pod warunkiem dokumentowania tych transakcji wystawianą fakturą (§2 ust. I pkt 1 w związku z poz. 34 załącznika do ww. rozporządzenia).

Dodatkowo ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących korzystają podatnicy świadczący usługi, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku łub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła (§2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 37 załącznika).

Minister Finansów zaznaczył jednak, że w zakresie wykorzystania zwolnienia usług, o których mowa w poz. 37 załącznika, odnotowano pewne komplikacje wynikające z rozbieżności zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64. poz. 593 z późn. zm.), zgodnie z która, miesięczna opłata za pobyt w domu pomocy społecznej nie może być wyższa niż 70% dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, nie więcej niż miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w danym roku ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Wojewody oraz zapisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach (Dz.U. z 2009 nr 153. poz. 1227), zgodnie z którą ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przesyła na konto domu pomocy społecznej 65% miesięcznego świadczenia.

Układ taki powoduje, iż dom pomocy społecznej musi prowadzić dodatkowe rozliczenia z mieszkańcami domu pomocy społecznej w tych przypadkach, gdy na konto nie wpłynęła pełna odpłatność. Synchronizacja powyższych regulacji pozwoliłaby na pełne wykorzystanie zwolnienia od stosowania kas rejestrujących.

Jeżeli masz pytania na temat zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych dla sprzedaży towarów lub usług, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki VAT Kasy fiskalne w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________