ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Usługi identyfikacji pojazdów a VAT 2011

czwartek, 21 lipca 2011 10:42

Usługi identyfikacji pojazdów a VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Usługi polegające na dokonaniu identyfikacji pojazdów i maszyn na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych, nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Usługi polegające na sprawdzaniu legalności i pochodzenia pojazdów i maszyn z terenu Unii Europejskiej i Ameryki nie są „czynnościami ubezpieczeniowymi”. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 5 lipca 2011 r.

Usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT, są zwolnione od podatku VAT.  Zgodnie z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, zwolnienie ma zastosowanie również do świadczenia usług stanowiących element wyżej wymienionych usług, które same stanowią odrębną całość i są właściwe oraz niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej.

Usługi polegające na sprawdzaniu legalności i pochodzenia pojazdów i maszyn z terenu Unii Europejskiej i Ameryki nie są „czynnościami ubezpieczeniowymi” w rozumieniu art. 3 ust. 3-5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Czynności ubezpieczeniowe charakteryzują się tym, że ubezpieczyciel, w zamian za wcześniejsze opłacenie składki ubezpieczeniowej, zobowiązuje się w przypadku wystąpienia ryzyka objętego umową ubezpieczenia do spełnienia na rzecz ubezpieczonego świadczenia określonego w momencie zawarcia umowy.

Nie są to również usługi reasekuracyjne polegające na wykonywaniu czynności związanych z przyjmowaniem ryzyka cedowanego przez zakład ubezpieczeń lub przez zakład reasekuracji oraz dalsze cedowanie przyjętego ryzyka.

Świadczenia na rzecz firmy ubezpieczeniowej nie stanowią pośrednictwa ubezpieczeniowego, lecz po prostu wykonanie niektórych czynności w ramach zawartej umowy zlecenia pomiędzy podatnikiem a firmą ubezpieczeniową, której przedmiotem jest wykonanie określonych czynności związanych ze sprawdzeniem legalności i pochodzenia pojazdów i maszyn.

Czynności tych nie można także uznać za usługę stanowiącą element usługi ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej bądź też usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, która sama stanowi odrębną całość i jest właściwa oraz niezbędna do świadczenia tych usług, bowiem charakter tych czynności wskazuje, iż są one co prawda związane ze stosunkiem ubezpieczeniowym, którymi stronami są zakład ubezpieczeń oraz klient, jednakże nie można ich uznać za usługę właściwą dla usługi ubezpieczeniowej.

Identyfikacja pojazdów polega na sprawdzeniu danych rejestracyjnych zawartych w dokumentach pojazdu z rzeczywistością. Sprawdzana jest legalność pojazdu, nr VIN, numer silnika, numer skrzyni biegów, rocznik i kolor w kraju pochodzenia. Warunkiem przyjęcia pojazdu do sprawdzenia jest przedstawienie kopii dokumentu rejestracyjnego z państwa, z którego pojazd sprowadzono. Sprawdzana jest również historia ubezpieczeniowa pojazdu, tzw. szkodowość do momentu wyrejestrowania pojazdu w kraju pochodzenia.


Odnośnie maszyn podatnik sprawdza ich status prawny, tzn. czy nie figurują w rejestrach jako utracone w wyniku kradzieży, oszustwa, czy nie są przedmiotem zastawu.

Po zakończeniu weryfikacji danych, podatnik wystawia zaświadczenie o legalności pojazdu lub maszyny (potwierdza dane rejestracyjne pojazdu, oraz stwierdza czy nie figuruje jako utracony). W przypadku wypłaty odszkodowania, w wydanym zaświadczeniu podaje również numer szkody i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego.

Usługi identyfikacji pojazdów i maszyn podatnik wykonuje na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych. Mają one na celu, jako usługi pomocnicze dla ubezpieczycieli, zabezpieczyć zawieranie umowy ubezpieczeniowe w zakresie zminimalizowania ryzyka w ubezpieczeniach poprzez prawidłowe ustalenie wartości przedmiotu ubezpieczenia, wysokość składki, rozmiaru szkody oraz prawidłową wypłatę ewentualnych odszkodowań.

Według PKWiU 2008, usługi te zakwalifikowane są do usług wspomagających ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKWiU 66.21.10.0 „Usługi związane z oceną ryzyka i szacowania poniesionych strat”. Reasumując, usługi polegające na dokonaniu identyfikacji pojazdów i maszyn na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych, nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 w związku z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania usług ubezpieczeniowych, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki VAT Usługi identyfikacji pojazdów a VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________