piątek, 22 lipca 2011 14:36

Sprzedaż podręczników akademickich. Stawka VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprzedaż wydawnictw z numerem ISBN, takich jak podręczniki akademickie, notatki autoryzowane, skrypty zatwierdzone przez dziekanów poszczególnych wydziałów politechniki, jako niezbędne w toku nauczania na rzecz studentów własnej uczelni jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. Natomiast sprzedaż tychże wydawnictw innym podmiotom, w tym również studentom innych uczelni, nie korzysta ze zwolnienia w podatku VAT.

Tak stwierdził w interpretacji indywidualnej z dnia 7 lipca 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Dostawa wydawnictw, które mają nadany numer ISBN -podręczników akademickich, notatek, autoryzowanych skryptów jest ściśle związana z programem obowiązującym na danym kierunku, z usługą kształcenia.

Stawka podatku VAT, która powinna znaleźć zastosowanie przy sprzedaży podręczników akademickich, notatek autoryzowanych, skryptów zatwierdzonych przez dziekanów poszczególnych wydziałów danej uczelni, jako niezbędne w toku studiów, zależeć będzie od rodzaju podmiotu, który daną publikację będzie nabywał.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z kolei w myśl §13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usługi i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z ww. wymienionym przepisem art. 43 ust.1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT, zwolnione od podatku są usługi świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawcze w zakresie kształcenia na poziomie wyższym i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter przedmiotowo-podmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia nie wystarczy by dany podmiot był uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk oraz jednostką badawczą, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.W myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:

 1. kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej;
 2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
 6. kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy;
 7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

W §51 ust. 1 statutu uczelni wskazano, iż w uczelni funkcjonuje Oficyna Wydawnicza. Oficyna Wydawnicza powołana jest w celu prowadzenia działalności wydawniczej uczelni.

Jak wskazano wyżej ustawa o VAT zwalnia z podatku usługi świadczone przez uczelnie w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz zwolnieniu podlega także m.in. świadczenie usług ściśle związane z tymi usługami. Jak należy rozumieć wyrażenie „ściśle” wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dwóch wyrokach w sprawie C-287/00 i C-434/05. Orzekając Trybunał wskazał, że zwolnienie z VAT usług bezpośrednio związanych z kształceniem wyższym ma na celu zapewnienie, by dostęp do wykształcenia nie był ograniczony przez rosnące koszty tego rodzaju edukacji, które to koszty powstawałyby w przypadku opodatkowania tych usług.

Ponadto TSUE wskazał, iż świadczenie usług ściśle związanych z czynnościami głównymi może korzystać ze zwolnienia tylko wówczas jeśli są konieczne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu. Inaczej mówiąc świadczenie usług musiałoby mieć taki charakter lub taką jakość, że bez odwołania się do tych usług nie byłoby gwarancji, iż nauczanie świadczone przez uczelnie miałoby taką samą wartość.

Wskazać również należy, iż świadczenie usług jest wyłączone z zakresu zwolnienia, jeśli ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu poprzez dokonywanie transakcji stanowiących bezpośrednią konkurencję w stosunku do działalności przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą objętą podatkiem VAT.

Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Nadto w myśl art. 43 ust. 17a ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Ze stanu faktycznego wynika, iż Oficyna Wydawnicza, będąca jednostką organizacyjną Politechniki, dokonuje sprzedaży wydawnictw, które mają nadany numer ISBN -podręczników akademickich, notatek, autoryzowanych skryptów zatwierdzonych przez Dziekanów poszczególnych Wydziałów Politechniki. Sprzedaż publikacji (podręczników akademickich, notatek autoryzowanych, skryptów zatwierdzone przez Dziekanów poszczególnych Wydziałów Politechniki jako niezbędnych w toku studiów) na rzecz studentów stanowić będzie każdorazowo dostawę ściśle związaną ze świadczonymi usługami edukacyjnymi. Publikacje te stanowią bowiem swego rodzaju materialny wynik świadczonych usług edukacyjnych oraz sprecyzowanie zakresu programowego obowiązującego na danym kierunku studiów (bądź w ramach innej formy kształcenia realizowanej przez Wnioskodawczynię).

Można stwierdzić, iż jeśli świadczenie Wnioskodawczyni jest bardziej rozbudowane i obejmuje dwie lub więcej pojedynczych czynności (świadczeń), będących elementami całościowego zobowiązania strony transakcji, wówczas mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym (lub kompleksowym).

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą ETS (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) całe świadczenie kompleksowe podlega takim regulacjom opodatkowania VAT, jakie dotyczą świadczenia głównego. Opodatkowanie pozostałych świadczeń, składających się na świadczenie kompleksowe, podlega takim samym regulacjom, jakim podlega świadczenie główne.

Pogląd taki wyrażony został w orzeczeniu ETS w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd. W orzeczeniu tym ETS stwierdził, że „pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedna lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej”.

Stosowanie tych samych zasad opodatkowania do usługi zasadniczej oraz usług pomocniczych dotyczy również stawki VAT. Oznacza to, że całe świadczenie kompleksowe podlega opodatkowaniu taką stawką VAT, jaka jest właściwa dla świadczenia podstawowego. Stawka VAT dla świadczeń pomocniczych „podąża” za stawką VAT dla świadczenia podstawowego.

W przypadku uczelni można rozpatrywać świadczenie kompleksowe. Politechnika w ramach kształcenie na poziomie wyższym świadczy również dostawę towarów ściśle z tymi usługami kształcenia związaną. Dostawa wydawnictw, które mają nadany numer ISBN -podręczników akademickich, notatek, autoryzowanych skryptów jest ściśle związana z programem obowiązującym na danym kierunku, z usługą kształcenia.

Mając na uwadze powyższe oraz zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy, zauważyć należy, iż jedynie te z usług wskazanych we wniosku, których odbiorcami są osoby bezpośrednio (ściśle) związane z realizacją usługi głównej czyli z kształceniem na poziomie wyższym – korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego też, dostawa wydawnictw, które mają nadany numer ISBN - podręczników akademickich, notatek, autoryzowanych skryptów, która następuje na rzecz studentów dokonywana przez uczelnię podlega zwolnieniu na podstawie uregulowań zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT.

Pod pozycją 72 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono grupę ex 58.11.1, która obejmuje książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytworzone metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

W świetle objaśnienia do powołanego wyżej załącznika nr 3 do ustawy, ww. wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy. Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii książek, dla których mocą ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się regulacje korzystniejsze dla podatnika.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a stanowi, iż dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Pod pozycjami 32- 35 załącznika nr 10 do ustawy wymieniono:

 • poz.32 - ex 58.11.1 książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea;
 • poz. 33 - książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN;
 • poz. 34 - Czasopisma specjalistyczne;
 • poz. 35 - 59.20.31.0 Nuty w formie drukowanej.

Sprzedaż wydawnictw opatrzonych numerem ISBN na rzecz osób innych niż studenci własnej uczelni nie może być traktowana jako dostawa towarów ściśle z usługami kształcenia związana. Mając na uwadze powyższe nie można tu mówić o świadczeniu złożonym. Dostawa wydawnictw opatrzonych numerem ISBN - podręczników, skryptów, notatek (zarówno w formie książek, jak i broszur), której odbiorcami nie są studenci własnej uczelni podlega więc opodatkowaniu stawką 5%.

Uczelnia nie może bowiem skorzystać ze zwolnienia opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy dla studentów innych uczelni, nie dokonuje na ich rzecz świadczenia usługi podstawowej. Jak już wskazano powyżej, w związku z art. 43 ustawy ust. 17a ustawy, świadczenie usługi ściśle związanej z usługą podstawową musi zostać dokonane przez podmiot świadczący usługę podstawową, aby można było skorzystać ze zwolnienia.

Reasumując, stwierdzić należy, że sprzedaż wydawnictw z numerem ISBN – podręczników akademickich, notatek autoryzowanych, skryptów zatwierdzonych przez Dziekanów poszczególnych Wydziałów Politechniki jako niezbędne w toku nauczania na rzecz studentów własnej uczelni jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy. Natomiast sprzedaż tychże wydawnictw z numerem ISBN – podręczników akademickich, notatek autoryzowanych, skryptów zatwierdzonych przez Dziekanów poszczególnych Wydział Politechniki innym podmiotom, w tym również studentom innych uczelni, jest opodatkowana stawką obniżoną w wysokości 5%, w świetle art. 41 ust. 2a ustawy.

Zespół Ekspertax

Ostatnie od Zespół Ekspertax

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

W górę