ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Poradnictwo żywieniowe. Zwolnienie z VAT 2011

czwartek, 11 sierpnia 2011 09:21

Poradnictwo żywieniowe. Zwolnienie z VAT 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Czy prowadząc poradnictwo żywieniowe polegające na układaniu diet przy chorobach dieto zależnych, odchudzających, świadczenie porad w zakresie odżywiania się kobiet w ciąży i karmiących, dokonywanie analizy sposobu odżywiania się w celu korygowania błędów żywieniowych a także nauki racjonalnego i prawidłowego odżywiania się podlega zwolnieniu od VAT? Czy po wejściu w życie nowej ustawy o działalności leczniczej osoba z wykształceniem technologa żywności i żywienia człowieka oraz po studiach podyplomowych - żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, aby wykonywać zawód dietetyka i tym samym być zwolniona od VAT w związku z wykonywaniem ww. usług?

Ekspertax odpowiada: W określonych poniżej sytuacjach usługi dietetyka mogą być zwolnione z VAT.

Odpowiedź na interesujące nas pytania wynika z regulacji zamieszczonej we wskazanych niżej przepisach ustawy o VAT oraz w pozostających w związku z nimi przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 173, poz. 1419 ze zm.).

Mając na uwadze brzmienie tych przepisów w pierwszej kolejności należy powiedzieć, że z podatku VAT zwolnione są:

 1. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza, oraz
 2. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.

W kolejności powiedzieć muszę, że:

 1. podmiotami leczniczymi są: przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący zakłady opieki zdrowotnej; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; jednostki budżetowe posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych; fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej; kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe – w zakresie, w jakim wszystkie te podmioty wykonują działalność leczniczą,
 2. działalność lecznicza polega na: udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
 3. osobą wykonującą zawód medyczny: jest osoba, która jest uprawnioną na podstawie przepisów prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny,
 4. świadczeniami zdrowotnymi: są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Biorąc powyższe pod uwagę, usługi dietetyka będą zwolnione z podatku VAT w następujących sytuacjach:

 • gdy będą świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których będzie wykonywana działalność lecznicza, czyli gdy osoby ordynujące leczenie uznają, że w tym procesie leczniczym niezbędna jest fachowa wiedza z dziedziny żywienia, w szczególności zaś z zakresu dietetyki zdrowotnej,
 • gdy osoba je świadcząca będzie posiadała tytuł specjalisty w jednej z dziedzin wymienionych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia, ponieważ ustawa i działalności leczniczej zalicza taką osobę do wykonujących zawód medyczny i gdy świadczona przez nią usługa będzie służyła profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Zatem w każdym innym przypadku usługi świadczone przez dietetyka będą podlegały opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.

Uzupełniając powyższe należy powiedzieć, że specjalizacja obejmuje następujące dziedziny:

 • epidemiologia,
 • fizjoterapia,
 • fizyka medyczna,
 • inżynieria medyczna,
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,
 • psychologia kliniczna,
 • neurologopedia,
 • zdrowie publiczne,
 • zdrowie środowiskowe,
 • toksykologia,
 • mikrobiologia,
 • przemysł farmaceutyczny,
 • radiofarmacja,
 • surdologopedia.

Do specjalizacji w powyższym zakresie mogą przystąpić osoby, które posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodów wymienionych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. W związku ze specjalizacją istotne jest to, że mogą się o nią ubiegać osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach wymienionych w tymże załączniku.

Zatem, jeżeli posiada Pani taki tytuł zawodowy, to może się Pani ubiegać o tytuł specjalisty w następujących dziedzinach: epidemiologa, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe i toksykologia.

Na zakończenie dla porządku dodam, że specjalizację mogą prowadzić podmioty, które uzyskały wpis na listę jednostek szkolących prowadzoną przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, spełniające warunki wymienione w §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 173, poz. 1419 ze zm.).

Podstawa prawna:
· art. 43 ust. 1 pkt 18a, pkt 19 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.).
art. 2 ust. 1 pkt 2, pkt 4, pkt 10, art. 4-5, art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654),
§3 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 173, poz. 1419 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki VAT Poradnictwo żywieniowe. Zwolnienie z VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________