wtorek, 16 sierpnia 2011 14:30

Usługi konserwatorskie i restauratorskie a VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Na temat możliwości stosowania zwolnienia z VAT dla usług konserwatorskich i restauratorskich w przypadku umowy z podwykonawcami wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 sierpnia 2011 r.

Spółka w niniejszej sprawie realizowała różnego rodzaju projekty budowlane. Wśród realizowanych projektów są także projekty polegające na renowacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. W ramach takich projektów możliwe jest wyodrębnienie dwóch kategorii usług, tj. usług budowlanych (np. wybudowanie drogi dojazdowej do obiektu zabytkowego, czy wykonanie lub remont przyłącza kanalizacyjnego) oraz prac konserwatorskich i restauratorskich (np. renowacja zabytkowej elewacji obiektu). Ponieważ spółka nie zatrudniała na umowę o pracę osób posiadających uprawnienia do wykonywania prac konserwatorskich i restauratorskich, zatem, w przypadku realizacji projektów polegających na renowacji obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, wykorzystywała podmioty posiadające uprawnienia do wykonywania prac konserwatorskich lub restauratorskich.

Stąd wątpliwość czy do wykonywanych prac konserwatorskich i restauratorskich można zastosować zwolnienie z VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy usługi polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków świadczone przez niego podlegają zwolnieniu z VAT.

Zgodnie z §43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku w okresie do dnia 31 grudnia 2011 r. usługi polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących:

1. zabytków wpisanych do rejestru zabytków, wpisanych do inwentarza muzeum albo wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego;
2. materiałów archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego.

Z kolei zgodnie z §43 ust. 2 ww. rozporządzenia, zwolnienie to w zakresie prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących zabytków wpisanych do rejestru zabytków stosuje się, pod warunkiem że:

1. prace konserwatorskie i restauratorskie są wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje dające uprawnienia do prowadzenia tych prac;
2. na prowadzenie tych prac zostało wydane pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Warunek, o którym mowa w ust. 2, uważa się za spełniony również w przypadku podmiotów gospodarczych wykonujących prace konserwatorskie i restauratorskie, które zatrudniają lub w których wspólnikami są osoby uprawnione do wykonywania tych prac, o ile w pozwoleniu, o którym mowa ust. 2 pkt 2, określono osobę odpowiedzialną za prowadzenie prac konserwatorskich lub restauratorskich (§43 ust. 3 rozporządzenia).Jak wynika, z ww. przepisów aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania musi spełnić następujące warunki:

1. prace konserwatorskie i restauratorskie będą dotyczyć zabytków wpisanych do rejestru zabytków, wpisanych do inwentarza muzeum, lub wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego,
2. prace te będą wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje dające uprawnienia do prowadzenia tych prac,
3. na prowadzenie tych prac wydane zostanie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków,
4. w powyższym pozwoleniu zostanie określona osoba odpowiedzialna za prowadzenie prac konserwatorskich lub restauratorskich.

Podkreślić należy, że zwolnienie przysługiwało będzie wyłącznie w sytuacji spełnienia ww. warunków. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przedstawione we wniosku okoliczności wpisują się w dyspozycje wskazanych wyżej przepisów rozporządzenia, uprawniających do zwolnienia od podatku.

Reasumując, organ podatkowy uznał, że usługi konserwatorskie i restauratorskie świadczone przez spółkę będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania VAT do dnia 31 grudnia 2011 r. na mocy § 43 ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

Zespół Ekspertax

Ostatnie od Zespół Ekspertax

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

W górę