poniedziałek, 26 września 2011 15:36

Nieodpłatne przekazania. Nagrody w promocjach i konkursach

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy nieodpłatne przekazanie towarów, należących do przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem – jak nagrody w promocjach i konkursach – nie podlega opodatkowaniu VAT, i czy podatnik zachowuje jednocześnie prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów, które są następnie przedmiotem przekazania.

Na te pytania odpowiedzi udzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 16 września 2011 r.). Wydając interpretację w sprawie podatku VAT w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów w ramach działań promocyjnych i reklamowych, organ podatkowy musiał uwzględnić wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 marca 2010 r., I SA/Łd 873/09.

Spółka prowadziła działalność handlową, głównie w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych. W związku z prowadzoną działalnością podejmowała działania promocyjne i reklamowe mające na celu zwiększenie sprzedaży i wzmocnienie pozycji na rynku regionalnym. W ramach działalności mającej na celu realizację strategii marketingowej, spółka przekazywała klientom nieodpłatnie nagrody, w tym również samochód osobowy.

Przekazywane nieodpłatnie towary na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem (nagrody w organizowanych przez spółkę promocjach i konkursach) nie stanowiły prezentów o małej wartości ani próbek w rozumieniu art. 7 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Spółka odliczała naliczony podatek VAT związany z nabyciem towarów, które następnie były wydawane w ramach organizowanych akcji reklamowych i promocyjnych.

Wnosząc o interpretację indywidualna spółka chciała się upewnić, czy w świetle art. 7 ust. 2 ustawy o podatku VAT, nieodpłatne przekazanie przez nią towarów, należących do jej przedsiębiorstwa, na cele związane z tym przedsiębiorstwem – w tym również samochodu osobowego – podlega opodatkowaniu VAT, a spółka zachowuje jednocześnie prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów, które są następnie przedmiotem przekazania.

Zdaniem spółki, w świetle przepisów art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, nieodpłatne przekazanie przez spółkę towarów, należących do jej przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem – jak nagrody w promocjach i konkursach – nie podlega opodatkowaniu VAT, a spółka zachowuje jednocześnie prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów, które są następnie przedmiotem przekazania.

Opodatkowaniu VAT bowiem podlegają dostawy odpłatne. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek od tej zasady określony w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, w którym określił czynności nieodpłatne podlegające VAT. W związku z powyższym – w opinii spółki – przyjęcie literalnej wykładni wspomnianego przepisu nie powinno budzić wątpliwości. Z treści przywołanego przepisu wynika, iż nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu jedynie w przypadku, gdy jest dokonywane na cele nie związane z prowadzeniem przez podatnika przedsiębiorstwa. Spółka wskazała, iż przepisy ustawy o VAT nie definiuje pojęcia „związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem”. Według spółki, związkiem takim są wszelkie czynności, które podejmowane są przez spółkę będące w bezpośrednim związku z procesem sprzedaży materiałów budowlanych i mające na celu jej zwiększenie.

Mając powyższe na uwadze, Spółka stoi na stanowisku, że w świetle brzmienia przepisów art. 7 ustawy o VAT, nieodpłatne wydanie wszelkiego rodzaju towarów, należących do przedsiębiorstwa Spółki (w odniesieniu do których Spółka dokonała odliczenia VAT naliczonego w związku z ich nabyciem) w formie nagród wydawanych w promocjach i konkursach związane jest bezpośrednio z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem i nie podlega opodatkowaniu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Stwierdził, że nieodpłatne przekazanie, przez nią towarów w ramach działań promocyjnych i reklamowych stanowi dostawę i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, ponieważ przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu.

W związku z powyższym, spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Po rozpatrzeniu sprawy Sąd wydał wyrok w dniu 4 marca 2010 r., I SA/Łd 873/09, w którym uchylił zaskarżoną interpretację. Organ podatkowy cofnął wniesioną skargę kasacyjną. Skutkiem powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 24 maja 2011 r., I FSK 841/10 umorzył postępowanie kasacyjne. W konsekwencji orzeczenie WSA stało się prawomocne.

W efekcie w świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi organ podatkowy uznał stanowisko spółki uznał za prawidłowe. Stwierdził, że w niniejszej sprawie czynność nieodpłatnego przekazania towarów w ramach działań promocyjnych i reklamowych, które były związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, przy czym spółka zachowuje jednocześnie prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów, które są przedmiotem przekazania.

Zespół Ekspertax

Ostatnie od Zespół Ekspertax

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

W górę