ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Towary pozostałe po likwidacji spółki cywilnej

poniedziałek, 23 stycznia 2012 16:27

Towary pozostałe po likwidacji spółki cywilnej

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Sprawdź, co należy zrobić z towarami pozostałymi po likwidacji spółki cywilnej, która była podatnikiem VAT.

Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów (art. 860 §1 Kodeksu cywilnego).

 

Obowiązujące przepisy prawa utworzonej w taki sposób spółce nie przyznają osobowości prawnej, przeto stanowiąc swoistego rodzaju jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 zez m.) spółka cywilna sama nie stanowi podmiotu tej działalności, skoro nie mając zdolności prawnej nie jest ona przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów tej ustawy.

W zakresie wykonywanej przez nią działalności gospodarczej przymiot przedsiębiorcy mają jej wspólnicy (art. 4 ust. 2 ww. ustawy), z których każdy jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia jej spraw (art. 865 Kodeksu cywilnego), a także umocowany do jej reprezentowania na zewnątrz, gdy nie sprzeciwia się temu umowa lub uchwała wspólników (art. 866 Kodeksu cywilnego).

Nie mając sama odrębnej od wspólników podmiotowości prawnej, spółka cywilna jest jednakże z woli ustawodawcy podatkowego - stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 11 poz. 1054 ze zm.), podatnikiem podatku VAT, skoro jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą.

Zobowiązaniowy charakter spółki cywilnej oznacza, iż jej prawny byt uzależniony jest w zasadzie od woli wspólników (np. zawarcie umowy na określony czas czy też osiągnięcie celu gospodarczego, dla którego spółka została zawiązana albo rozwiązanie spółki), ale także zależny jest od zaistnienia sytuacji, w której w spółce miałby pozostać tylko jeden wspólnik, a więc np. w przypadku śmierci jednego z dwóch wspólników i braku umownego (lub wynikającego z uchwały wspólników) zastrzeżenia o dziedziczeniu jego członkostwa przez spadkobierców.

Rozwiązanie umowy spółki, niezależnie od jego przyczyn, oznacza - stosownie do przepisu art. 875 §1 Kodeksu cywilnego - że od chwili tego rozwiązania do majątku wspólnego spółki, a więc do wspólnego majątku wspólników, stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem zasady, iż nadwyżka tego majątku, pozostała po zapłaceniu długów spółki i zwróceniu wspólnikom ich wkładu, podlega podziałowi między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli oni w zyskach spółki.

Zazwyczaj, jeżeli wcześniej wszystkie towary nie zostały sprzedane, w dniu zakończenia działalności na stanie spółki cywilnej pozostaną środki trwałe oraz towary handlowe i składniki wyposażenia. Niesprzedane towary powinny zostać ujęte w remanencie likwidacyjnym. Z tytułu niesprzedanych towarów należy rozliczyć się z podatku VAT. Tak wynika z art. 7 ust. 2 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 4-6, art. 15 ust. 1-2, art. 29 ust. 10, art. 86 ust. 1-2 ustawy o VAT.

W stosunku do towarów pozostających w spółce cywilnej na dzień jej likwidacji, przy nabyciu których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (niezależnie od tego, czy był on odliczony) uznaje się, iż zostają one przeznaczone na cele osobiste wspólników. Skutek podatkowy jest taki sam, jak w przypadku dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu.

Oznacza to, że towary niesprzedane do dnia zakończenia działalności przez spółkę, które objęte będą remanentem likwidacyjnym, podlegały będą opodatkowaniu tak jak odpłatna ich dostawa. Podstawą opodatkowania jest cena nabycia tychże towarów. Wynikającą z nich kwotę podatku należnego należy ująć w deklaracji VAT-7.

powrót Podatki VAT Towary pozostałe po likwidacji spółki cywilnej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________