ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Sprzedaż za symboliczną złotówkę. Skutki w VAT

wtorek, 05 marca 2013 15:49

Sprzedaż za symboliczną złotówkę. Skutki w VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź skutki podatkowe w podatku VAT transakcji sprzedaży pakietu świadczeń medycznych oraz sportowych za symboliczną złotówkę.

Spółka jest firmą świadczącą usługi na rynku nieruchomości. W zakres usług wchodzą przede wszystkim usługi zarządzania nieruchomościami komercyjnymi (budynki biurowe, magazynowe, centra handlowe), pośrednictwo w najmie nieruchomości komercyjnych oraz doradztwo związane z tym rynkiem (m.in. doradztwo przy due diligence, raporty, etc.).

 

Spółka współpracuje z szeregiem podwykonawców - głównie z licencjonowanymi zarządcami, doradcami. Podwykonawcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; wspólnicy spółek komandytowych) generują dla spółki zdecydowaną większość przychodów ze sprzedaży. Dla poprawy konkurencyjności, związania podwykonawców ze spółką oraz zwiększenia wpływów z bieżącej sprzedaży spółka zamierzała wprowadzić sprzedaż premiową polegającą na możliwości zakupu pakietu świadczeń medycznych lub sportowych przez podwykonawcę za symboliczną złotówkę.

Sprzedaż premiowa oferowana miała być jedynie podwykonawcom stale współpracującym ze spółką. Działania te były podejmowane tylko i wyłącznie w celu zwiększenia oraz zabezpieczenia sprzedaży i atrakcyjności usług oferowanych przez spółkę, dlatego pozostawały w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nią działalnością. Koszt zakupu pakietów medycznych oraz sportowych miał stanowić koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż pakietów nastąpić maiła według opodatkowania podstawową stawką VAT.

Zatem sprzedaż następowałaby po cenie 1,23 zł brutto za pakiet świadczeń. Czy nie stoją temu na przeszkodzie przepisy podatkowe?

Podatek VAT naliczony, zawarty w fakturze dokumentującej zakup pakietów sprzedawanych następnie za symboliczną złotówkę, podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, odliczenie nastąpi w miesiącu (kwartale) otrzymania faktury lub w jednym z dwóch kolejnych miesięcy (kwartałów).

Odliczenia dokonuje się z zachowaniem zasady wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, czyli w zakresie, w jakim zakupiony towar (gratis) dotyczy czynności opodatkowanych.

Wątpliwości nie powinno budzić również ustalenie ceny sprzedaży premiowej na poziomie 1 zł netto. Między innymi w interpretacji indywidualnej z 5 sierpnia 2008 r., nr IBPP2/443-436/08/BW, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził:

" (...) podatnik ma prawo swobodnie kształtować swoje operacje gospodarcze, w tym stosować duże opusty cenowe, tak by prowadzona przez niego działalność przynosiła korzyści ekonomiczne. Stosowane promocje (upusty cenowe) nie mogą jednak służyć obejściu przepisów prawa i unikaniu opodatkowania, dlatego też wszelkie opusty winny być uzasadnione ekonomicznie i odpowiadać oczekiwanym korzyściom. Ponadto podatnik winien posiadać odpowiednią dokumentację, z której jednoznacznie wynika na rzecz jakiego odbiorcy, w jakich okolicznościach i w jakim zakresie udzielane są opusty. (...)".

Prawidłowość takiego postępowania znajduje potwierdzenie także w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Warto wskazać, na orzeczenie ETS z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Hotel Scandic Gasaback AB (C-412/03), w którym Trybunał orzekł, iż:

"Fakt, czy transakcja została dokonana za wynagrodzeniem niższym lub wyższym od kosztu produkcji, nie ma znaczenia przy klasyfikacji danej transakcji jako "transakcji dokonanej za odpłatnością (...)".

Powyższe potwierdza, że sprzedawca może w dowolny sposób kształtować cenę towaru lub usługi. Podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, by działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne opusty cenowe, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu.

Jednakże stosując opusty cenowe i mając na uwadze obowiązek dokumentowania zdarzeń gospodarczych zgodnie ze stanem faktycznym, podatnik powinien ten fakt udokumentować odpowiednimi dowodami, z których jednoznacznie wynikać będzie jakim odbiorcom towarów i w jakich okolicznościach oraz w jakim zakresie opust przysługuje.

Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne w zakresie jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania danej czynności. Tak więc każdy zastosowany opust winien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności danego podmiotu.

Jak już zaznaczono powyżej, przepisy ustawy o VAT nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny (udzielenia rabatu), czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość danego towaru czy usługi. Jedynie w sytuacji, gdy między podmiotami (kontrahentami) istnieją powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy, o których mowa w art. 32 ustawy o VAT i nie zachodzą pozostałe przesłanki wynikające z tego przepisu, organ podatkowy może określić wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej, ale tylko w sytuacji, gdyby związki te miały wpływ na ustalenie ceny.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, to jest takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania przez podatnika podatku VAT czynności opodatkowanych.

Na przykład zakup pakietu świadczeń medycznych oraz sportowych, sprzedawanych następnie za 1 zł ma związek z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Zatem, ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów, sprzedawanych następnie w ramach sprzedaży premiowej za 1 zł, o ile oczywiście nie zachodzą przesłanki wynikające z art. 88 ustawy o VAT. Sprzedając pakiety świadczeń medycznych oraz sportowych za symboliczną złotówkę podatnik ma możliwość odliczenia podatku VAT od ich zakupu.

powrót Podatki VAT Sprzedaż za symboliczną złotówkę. Skutki w VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________