ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Czy jednostka organizacyjna gminy jest odrębnym podatnikiem VAT?

czwartek, 05 grudnia 2013 16:29

Czy jednostka organizacyjna gminy jest odrębnym podatnikiem VAT?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Naczelny Sąd Administracyjny wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości UE, z pytaniem czy jednostka organizacyjna gminy jest odrębnym podatnikiem i dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, a nie tylko jednostek budżetowych.

Na podobne pytanie w czerwcu udzielił odpowiedzi Naczelny Sad Administracyjny (uchwała siedmiu sędziów NSA), w której stwierdził, że podatnikiem VAT jest sama gmina. W Sąd uznał, że podatnikiem VAT jest zawsze gmina, a nie jej jednostki budżetowe, bo nie mają własnego majątku, nie dysponują swoimi dochodami, nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone szkody, a wszystkie czynności wykonują w imieniu i na rzecz gminy. Nie ponoszą też ryzyka gospodarczego prowadzonej działalności; to ryzyko zawsze obciąża gminę.

W czerwcu NSA uznał, że jednostki budżetowe gminy nie są odrębnymi od niej podatnikami VAT. Nowe pytanie do TSUE dotyczy jednostek organizacyjnych gminy - jednostek budżetowych, takich jak szkoły, przedszkola czy gminne i miejskie ośrodki sportu oraz zakładów budżetowych, czyli np. odpowiedzialnych za kanalizację czy wodociągi w gminie.

Pytanie do TSUE, brzmi: "Czy w świetle art. 4 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 3 Traktatu o UE jednostka organizacyjna gminy (czyli lokalnego organu władzy) może być uznana za podatnika VAT w sytuacji, gdy wykonuje czynności w charakterze innym niż organ władzy publicznej w rozumieniu art. 13 Dyrektywy 112, pomimo że nie spełnia warunku samodzielności albo też niezależności przewidzianego w art. 9 ust. 1 tej dyrektywy?".

Problem wynika z tego, że polska ustawa o VAT nieprawidłowo implementowała unijną dyrektywę z 2006 r. w sprawie podatku od wartości dodanej. Ustawa o VAT odwołuje się bowiem w definicji podatnika do kryterium "samodzielności", ale nie wyjaśnia tego kryterium. Ustawa o VAT mówi, że organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy nie są podatnikami VAT, jeżeli wykonują zadania zlecone i takie, dla realizacji których zostały powołane. Organy władzy publicznej i ich urzędy są jednak podatnikami, jeżeli prowadzą samodzielną działalność gospodarczą.

powrót Podatki VAT Czy jednostka organizacyjna gminy jest odrębnym podatnikiem VAT?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________