ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT VAT od najmu i mediów w 2014

piątek, 10 stycznia 2014 11:36

VAT od najmu i mediów w 2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu najmu i refakturowanych mediów w 2014 r.

Dla świadczonych usług najmu obowiązek ten powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności, stąd podatnik winien rozpoznać obowiązek podatkowy z datą wystawienia faktury, a w obliczu braku wystawienia faktury - w terminie płatności liczonym zgodnie z umową od terminu 15. dnia następującego po miesiącu wykonania świadczonej usługi najmu.
Przepisy regulujące tę materię przybrały ostateczny kształt na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1027).

Zgodnie więc z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury:

 1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 2. świadczenia usług (z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ww. ustawy, stanowiących import usług).:
 • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
 • wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
 • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

Z kolei w myśl art. 19a ust. 7 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności.

Dla celów VAT obowiązek podatkowy z tytułu dostawy mediów (energia, woda, ścieki) powstanie w momencie wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności. Dla celów podatku dochodowego o obowiązku podatkowym decyduje okres rozliczeniowy wskazany w umowie najmu (dzierżawy).

Refakturowanie mediów to przerzucenie kosztów ich używania na najemcę (dzierżawcę), który faktycznie korzysta z tych usług. W przypadku usług refakturowanie polega na przyjęciu ustawowej fikcji, że wynajmujący (wydzierżawiający) nabył i sam wyświadczył usługę. Jak bowiem stanowi art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

W przypadku wszelkich postaci energii mamy do czynienia z towarem w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy o VAT.  W pozostałych przypadkach refakturujemy usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

powrót Podatki VAT VAT od najmu i mediów w 2014

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________