ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Samochody z kratką. Są już nowe zasady opodatkowania VAT

środa, 29 stycznia 2014 12:18

Samochody z kratką. Są już nowe zasady opodatkowania VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax
Rząd przyjął projekt zmian ustawy o VAT dotyczący samochodów z kratką. Rada Ministrów w dniu 28 stycznia 2014 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy kompleksowo uregulują zasady odliczania i rozliczania wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych do celów mieszanych, tj. działalności gospodarczej i prywatnej.
Najistotniejszą zmianą są tzw. samochody z kratką, w przypadku których do dnia 1 stycznia 2014 r. przysługuje pełne odliczenie VAT, zarówno od nabycia samego samochodu, wydatków na paliwo oraz wydatków eksploatacyjnych. Podstawą do wprowadzenia zmian jest przyznana Polsce przez Komisję w dniu 17 grudnia 2013 r. derogacja, dotycząca stosowania ograniczeń w odliczaniu podatku naliczonego od nabywanych samochodów.

Ze względu na to, że samochody te mogą być wykorzystywane zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych sprzyja nadużyciom w rozliczaniu podatku VAT. Chodzi o nieuzasadnione jego odliczanie lub uchylanie się od opodatkowania, wynikające z niewłaściwego prowadzenia dokumentacji podatkowej.

Nowe przepisy wprowadzą ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (np. zakupu paliw oraz innych wydatków eksploatacyjnych), dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanych zarówno do celów gospodarczych i prywatnych. Każdy pojazd (ze względu na swoje cechy), służący co do zasady użytkowi mieszanemu, będzie objęty ograniczeniem 50%, z pewnymi wyjątkami. Przyjęto, że pełne odliczenie będzie przysługiwało tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

Rozwiązanie to zapewni przedsiębiorcom bardzo proste zasady odliczania podatku naliczonego od wszystkich wydatków związanych z pojazdami, bez konieczności prowadzenia szczegółowych, i przez to czasochłonnych ewidencji do celów opodatkowania użytku prywatnego.

Aby zapewnić prawidłowe stosowanie proponowanych zasad rozliczania podatku VAT od pojazdów, wprowadzono odpowiedni system zabezpieczający. Pełne odliczenie podatku VAT od pojazdów przeznaczonych wyłącznie do działalności gospodarczej, uwarunkowane będzie co do zasady, złożeniem informacji o tych pojazdach oraz prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu. Zarówno informacja, jak i ewidencja będą podlegały weryfikacji przez organy skarbowe. W przypadku niezłożenia takiej informacji lub złożenia informacji niezgodnej ze stanem faktycznym, podatnikowi będzie przysługiwało tylko prawo do ograniczonego odliczenia.

Przewidziano także wprowadzenie systemu korekt przy zmianie wykorzystania pojazdu pierwotnie przeznaczonego do użytku mieszanego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych regulacji, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2015 r.

powrót Podatki VAT Samochody z kratką. Są już nowe zasady opodatkowania VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________