ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Używanie samochodu na potrzeby niezwiązane z działalnością

piątek, 07 marca 2014 14:36

Używanie samochodu na potrzeby niezwiązane z działalnością

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. wejdą w życie nowe zasady dotyczące ograniczonego odliczanie VAT dotyczące samochodów. Nawet sporadyczne wykorzystanie pojazdu w innym celu pozbawi podatnika prawa do 100% VAT naliczonego.

Ograniczenie to opiera się na domniemaniu, że podatnik używa samochodu, zarówno na potrzeby działalności gospodarczej, jak i do innych celów. W sytuacji, gdy podatnik będzie twierdził, że używa samochodu wyłącznie dla potrzeb prowadzonej działalności, to będzie musiał to udowodnić. Ustawa o VAT zawiera także listę pojazdów, które z uwagi na swoje cechy konstrukcyjne będą uznawane za służące wyłącznie działalności gospodarczej:

 1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe (tzw. samochody z kratką), mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  a)  klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  b)  z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 2. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
 3. pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
  a)  agregat elektryczny/spawalniczy,
  b)  do prac wiertniczych,
  c)  koparka, koparko-spycharka
  d)  ładowarka,
  e)  podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  f)  żuraw samochodowy
  – jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Lista ta ma zostać uzupełniona o bankowozy oraz karawan pogrzebowy.

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w pkt 1 i 2 będzie stwierdzane na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań. Status samochodów specjalnych będzie ustalany na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym.

Badanie techniczne pojazdów używanych przed 1 kwietnia 2014 r. będzie musiało być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2014 r. Aktualność zachowają jedynie badania, którym były poddane samochody van i wielozadaniowe z jednym rzędem siedzeń.

Jeden rząd siedzeń będzie konieczny również wówczas, gdy pojazd ma odkrytą część ładunkową oraz jeżeli stanowi ona odrębną część konstrukcyjną. Podatnik, który przeprowadzi badanie nie będzie musiał dostarczać go do urzędu skarbowego, ale zmiany konstrukcyjne powodujące niespełnianie warunków pozbawią go prawa do definiowania VAT naliczonego jako 100% a nie 50% VAT.

W przypadku innych samochodów niż wskazane wyżej, podatnik będzie mógł wykazać cały VAT jako naliczony, ale jedynie pod warunkiem, że będzie prowadził ewidencję, z której jednoznacznie wynika, że samochód służy wyłącznie do działalności gospodarczej.

Ewidencja przebiegu pojazdu będzie prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

O fakcie prowadzenia ewidencji podatnik należy poinformować organ podatkowy w terminie 7 dni od dnia, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek związany z danym pojazdem. Przy braku ewidencji nie jest możliwe wyznaczanie 100% VAT naliczonego. Jeżeli podatnik zaprzestanie prowadzenia ewidencji, będzie musiał o tym fakcie poinformować organ podatkowy - informacja powinna być przekazane nie później niż przed dniem dokonania zmiany. Dane, które muszą znaleźć się w ewidencji określa art. 86a ust. 7 i 8 ustawy o VAT. Brak ewidencji lub nieprawdziwe dane spowodują wysokie sankcje karnoskarbowe oraz utratę prawa do odliczenia VAT oraz obowiązek zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

powrót Podatki VAT Używanie samochodu na potrzeby niezwiązane z działalnością

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________