ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Likwidacja jednego z miejsc prowadzenia działalności

wtorek, 07 października 2014 15:32

Likwidacja jednego z miejsc prowadzenia działalności

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Czy spółka przy likwidacji środka trwałego musi zwrócić podatek naliczony VAT związany z jego zakupem z uwagi na likwidację jednego z miejsc prowadzenia działalności, ponieważ nie upłynął jeszcze okres 5 lat użytkowania środka trwałego?

W 2013 r. spółka podpisała umowę z kontrahentem na prowadzenie usług gastronomicznych w obiekcie należącym do tegoż kontrahenta. Spółka musiała jednak zakupić środki trwałe (między innymi szybkoschładzarkę oraz ladę chłodniczą itp.) do prowadzenia działalności w tym miejscu. Koszty to odpowiednio 4.000 i 10.000 zł. W roku bieżącym umowa zostanie rozwiązana i wszystkie zakupione środki trwałe zostaną sprzedane.

Ekspertax odpowiada: Przepisy nie przewidują zwrotu odliczonego podatku naliczonego, który byłby związany ze środkami trwałymi. Podatnicy VAT czynni obowiązani są do dokonania korekt tegoż podatku, jeżeli nie minął jeszcze okres korekty i gdy wystąpiło zdarzenie (przesłanka) jej dokonania. Do takich przesłanek zalicza się między innymi zmianę prawa do odliczenia w sytuacji gdy podatnik miał prawo do odliczenia całego podatku naliczonego, które zmieniło się jednak tak, że w kolejnym roku lub latach z okresu korekty, z uwagi na wykorzystywanie środka trwałego zarówno do czynności opodatkowanych, jak i czynności zwolnionych z podatku, w związku z którymi odliczenie nie przysługuje, podatnik ma prawo do odliczenia jedynie części podatku naliczonego.

W związku okresem korekty oraz obowiązkiem jej dokonania, nie zalicza się do jej przesłanek zaprzestania wykorzystywania środka trwałego w działalności, w szczególności z tego powodu, że jest likwidowane miejsce, w którym był on wykorzystywany. Co prawda w przepisie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT mowa o wykorzystywaniu towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, jednakże jego interpretacji należy dokonywać z uwzględnieniem zasad odliczania podatku naliczonego.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy istnieje funkcjonalny związek pomiędzy nabywanymi towarami lub usługami a działalnością opodatkowaną podatnika VAT (liczy się zamiar wykorzystywania). Związek ten istnieje do momentu, w którym podatnik zaprzestaje w ogóle prowadzenia działalności, czyli gdy faktycznie nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych. Z oczywistych względów nie mamy do czynienia z taką sytuacją wtedy, gdy podatnik przestaje prowadzić działalność w jednym ze swoich miejsc jej wykonywania - np. z uwagi na jego likwidację. Stąd też w przypadku likwidacji jednego z miejsc prowadzenia działalności przez spółkę nie można uznać tego faktu za zdarzenie tożsame z likwidacją działalności gospodarczej. W związku z tym nie wystąpi powstanie obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

Jeżeli spółka zamierza sprzedać składniki majątku trwałego pozostałe po zlikwidowanym obiekcie, nadal mamy do czynienia z zamiarem ich wykorzystywania do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy ruchomych środkach trwałych, o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 15.000 zł, korekty dokonuje się jednorazowo po zakończeniu roku podatkowego, w którym zostały one oddane do używania. Oznacza to, że dla takich środków trwałych nie ma zastosowania 5-letni okres korekty.

Podstawa prawna:
•  art. 7 ust. 2 pkt 1, art. 14 ust. 1, ust. 6, ust. 8, art. 29a ust. 2, art. 86 ust. 1 – 2, art. 90 ust. 1, art. 91 ust. 2 – 7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., nr 177 poz. 1054 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki VAT Likwidacja jednego z miejsc prowadzenia działalności

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________