ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Wynajem mieszkania od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności

piątek, 17 października 2014 02:37

Wynajem mieszkania od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Jaki dokument z tytułu najmu powinna wystawić spółce osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej?

Podnajmujemy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mieszkania. Mieszkania te następnie wynajmujemy naszym klientom.  W związku z tym powstaje pytanie jaki dokument (faktura lub rachunek) powinna spółka otrzymać od osoby fizycznej potwierdzający koszt najmu mieszkania?

Ekspertax odpowiada: Ponieważ mamy do czynienia ze świadczeniem usług, podatnikami z tego tytułu są osoby fizyczne wynajmujące mieszkania, które w rozumieniu przepisów ustawy o VAT prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą. Za takową ustawa ta uznaje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Status podatnika w VAT nie jest uzależniony od zarejestrowania się danego podmiotu jako podatnik czynny VAT, czy też korzystania przez takiego podatnika ze zwolnienia podmiotowego (art. 113 ust. 1 ust. 9 ustawy o VAT). Nie jest także wymagane aby działalność gospodarcza była formalnie zarejestrowana w zgodzie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w CDEiG.

Skoro wynajmujący są podatnikami VAT, to choćby i korzystali ze zwolnienia podmiotowego na żądanie spółki mają obowiązek wystawić fakturę zgodnie z przepisami ustaw o VATy. Jeżeli osoby korzystają ze zwolnienia z uwagi na niskie obroty (tzw. zwolnienie podmiotowe) to w wystawionej fakturze jako jego podstawę powinny wskazać art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o VAT. Obowiązku wystawienia faktury wnika z  przepisów z art. 106b ust. 1 pkt 1, ust. 2 – 3 ustawy o VAT.

UWAGA!
W aktualnym stanie prawnym określenie "faktura" nie zostało zastrzeżone do używania wyłącznie przez podatników czynnych VAT.

Podstawa prawna:

• art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 106a pkt 1, art. 106b ust. 1 pkt 1, ust. 2 – 3, art. 106e ust. 1 pkt 19, art. 113 ust. 1, ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
• ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r., poz. 672 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy
powrót Podatki VAT Wynajem mieszkania od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________