ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Postępowanie z fakturą rozliczającą roczny obrót opakowaniami zwrotnymi

niedziela, 19 października 2014 03:14

Postępowanie z fakturą rozliczającą roczny obrót opakowaniami zwrotnymi

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Jak prawidłowo rozliczyć roczny obrót opakowaniami zwrotnymi (paletami)?

Podatnik wystawił fakturę dla rozliczenia się ze kontrahentem z tytułu obrotu opakowaniami zwrotnymi, w której zwolnił kontrahenta z obowiązku zapłaty należności za opakowania. Jednocześnie podatnik otrzymał taką fakturę, w której kontrahent zwolnił podatnika z obowiązku zapłaty należności za opakowania. Jakie skutki podatkowe powstają w związku z taką fakturą?

Ekspertax odpowiada: W przypadku opakowań zwrotnych znajdujących się w obrocie gospodarczym pomiędzy kontrahentami będącymi podatnikami VAT, z których nie wszystkie zostaną zwrócone (dlatego została wystawiona faktura(, mamy do czynienia z skutkami w podatku dochodowym oraz w VAT.

Podatek dochodowy - faktura wystawiona przez podatnika

Wystawienie faktury przez podatnika nie skutkuje powstaniem przychodu. Przychodem bowiem są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, co w tym przypadku nie ma miejsca, ponieważ podatnik zwolnił kontrahenta z obowiązku zapłaty należności za fakturę. Dodać tu trzeba, że wydatki poniesione na nabycie palet, które następnie w ramach obsługi obrotu gospodarczego dostarczone były bezpłatnie kontrahentowi, stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodu, ponieważ poniesiono je w celu zachowania zdolności źródła do generowania przychodów. Do kosztów tych nie będzie można zaliczyć podatku należnego VAT, jaki wynika z wystawionej faktury.

Podatek dochodowy - otrzymanie faktury przez podatnika

Otrzymanie faktury przez podatnika, w której kontrahent zwolnił go z obowiązku zapłaty należności, skutkuje powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Wartość tych świadczeń, co do zasady, określana jest na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

W rozstrzyganym przypadku nie ma jednak potrzeby określać ceny rynkowej palet, ponieważ została ona określona w fakturze przez kontrahenta. Powstaje jednak problem co należy uznać za cenę, którego nie wymieniono w przypadku przychodów należnych, kiedy to stanowią je kwoty netto.

Należy się tu odwołać do przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisu ustawy o cenach, według których ceną jest:

  • wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Tak zdefiniowane pojęcie ceny oznacza, że przychodem z tytułu nieodpłatnych świadczeń będzie w rozstrzyganym przypadku wartość brutto, która wynika z wystawionej faktury. Kwota netto wynikająca z otrzymanej faktury nie może być uznana za koszt uzyskania przychodów. Takim bowiem kosztem są jedynie wydatki faktycznie poniesione, co w tym przypadku nie miało miejsca, ponieważ kontrahent zwolnił podatnika z obowiązku zapłaty.

Podatek VAT - faktura wystawiona przez podatnika

Niezwrócenie opakowań zwrotnych przez kontrahenta należy uznać za ich dostawę dokonaną przez podatnika, która jako obrót zwiększa podstawę opodatkowania. Bez prawnego znaczenia pozostaje tutaj zwolnienie z obowiązku zapłaty za opakowania.

UWAGA!
Zwiększenie podstawy opodatkowania z tego tytułu następuje w dniu następującym po dniu, w którym opakowania zgodnie z fakturą lub umową powinny być zwrócone, bądź też 60. dnia od wydania opakowań, jeżeli termin ich zwrotu nie został określony.

W rozpatrywanym przypadku w jednym z tych dni powstał również obowiązek podatkowy, w związku z którym zwiększenie podstawy opodatkowania z tytułu niezwróconych opakowań należało ująć w deklaracji składanej za ten okres. W związku ze wzmianką o rocznym rozliczeniu opakowań zwrotnych przyjąć należy, że w opisanej sytuacji ustalony został roczny okres zwrotu opakowań. Z tego też względu obowiązek podatkowy powstał w dniu następującym po dniu, w którym opakowania powinny być zwrócone, na którą to okoliczność została wystawiona faktura.

Oznacza to, że zwiększenie podstawy opodatkowania z tytułu niezwróconych opakowań należało ująć w rozliczeniu za ten okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Gdyby termin zwrotu opakowań nie został określony, to zwiększenie podstawy opodatkowania należało ująć w deklaracji składanej za ten okres, w którym upłynął  60. dzień od wydania opakowań.

Podatek VAT - otrzymanie faktury przez podatnika

Otrzymanie faktury przez podatnika należy traktować jako udokumentowanie nabycia palet. W podatku VAT dla skutku nabycia towaru bez prawnego znaczenia pozostaje to, czy ma ono charakter odpłatny, czy też charakter nieodpłatny. Z tego też względu kwota podatku wynikająca z faktury stanowi podatek naliczony, który podlega odliczeniu, jeżeli palety były związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Odliczenia tego można dokonać w rozliczeniu za okres, w którym u kontrahenta będącego wystawcą faktury powstał obowiązek podatkowy (zasady powstawania obowiązku zostały opisane wyżej), nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano fakturę. Wspomniany związek z czynnościami opodatkowanymi musi mieć charakter funkcjonalny co oznacza, że palety muszą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, a niekoniecznie same muszą być przedmiotem sprzedaży.

Podstawa prawna:

• art. 11 ust. 2, art. 14 ust. 1, ust. 1c, ust. 2 pkt 8, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b – triet trzecie  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
• art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 – 3a, ust. 4 pkt 9, ust. 5, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b – triet trzecie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.),
• art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 15 ust. 1 – 2, art. 19a ust. 3 – 4, art. 29a ust. 11 – 12, art. 86 ust. 1 – 2, ust. 10, art. 88, art. 90, art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
• art. 353 – 3531, art. 3581 §1, art. 535 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 121),
• art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 – 2 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 385).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki VAT Postępowanie z fakturą rozliczającą roczny obrót opakowaniami zwrotnymi

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________