ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Uregulowanie należności za pośrednictwem PayPal

niedziela, 19 października 2014 03:21

Uregulowanie należności za pośrednictwem PayPal

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Jakie są skutki podatkowe nabycia zdjęć z USA w podatku VAT i w podatku dochodowym?

Podatnik VAT uregulował należność z tytułu zakupu zdjęć od firmy z USA za pośrednictwem platformy płatności internetowych PayPal. Faktura amerykańskiego kontrahenta dokumentująca zakup nie zawierała w sobie podatku VAT. W jaki sposób taką fakturę należałoby ująć podatkowo?

Ekspertax odpowiada: Doszło do importu usług. Usługą jest bowiem każda czynność, która nie jest dostawą towarów. W szczególności usługą jest również licencja na korzystanie z praw autorskich do utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Utworami w rozumieniu tej ustawy są także utwory wyrażone w postaci fotograficznej.

W ramach licencji nabywa się przede wszystkim prawo do umówionego sposobu eksploatowania utwory, nabywając bardzo często  (wewnątrz umowy licencyjnej) również i substytucyjną postać jego utrwalenia. Licencja do korzystania ze zdjęć, to prawo majątkowe, które dla celów VAT uznawane jest za nabycie usługi. Wewnątrz licencji mieści się materialna postać utrwalenia prawa, czyli zdjęcia.

Ponieważ podmiot świadczący tą usługę nie posiada siedziby na terytorium kraju, miejsce świadczenia takiej usługi jest zlokalizowane w miejscu siedziby nabywcy, czyli w Polsce, w związku z tym nabywca usługi jest podatnikiem VAT z tytułu jej importu. Z tego też względu u polskiego podatnika VAT powstał obowiązek podatkowy w tym okresie rozliczeniowym, w którym firma amerykańska udostępniła zdjęcia.

W deklaracji VAT-7 skutek podatkowy importu usługi ujmuje się dwukrotnie, ponieważ z jednej strony powstaje podatek należny, który z drugiej strony jest jednocześnie podatkiem naliczonym. Podatek należny z tytułu importu usługi od usługodawców spoza UE ujmuje się we wierszu 11: kwota netto – pole 27, kwota podatku – pole 28. Kwota tego podatku po stronie podatku naliczonego wchodzi do łącznej kwoty tego podatku i jest ujmowana w części D.3 – pole 44.

Z tytułu nabycia praw autorskich do zdjęć może zachodzić także konieczność opodatkowania wynagrodzenia u źródła, czyli poboru podatku przez podatnika wypłacającego to wynagrodzenie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 

Podstawa prawna:

• art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1 – 2, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 19a ust. 1, art. 28a – 28b, art. 86 ust. 1 – 2 pkt 4 lit. a, ust. 10, art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
• art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki VAT Uregulowanie należności za pośrednictwem PayPal

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________