ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Zakup zdjęć z USA. Import usług?

niedziela, 19 października 2014 03:22

Zakup zdjęć z USA. Import usług?

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Czy zakup zdjęć z USA to import usług?

Podatnik VAT kupił zdjęcia z USA i otrzymał fakturę bez podatku od firmy z USA za wykonaną usługę oraz zdjęcia. W której pozycji deklaracji VAT-7 wykazać tę transakcję?

Ekspertax odpowiada: W sytuacji opisanej w pytaniu mamy do czynienia z importem usług. Usługą jest bowiem każda czynność, która nie stanowi dostawy towarów. W szczególności usługą jest również udzielenie licencja na korzystanie z praw autorskich do utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności utworami w rozumieniu ww. ustawy są utwory wyrażone w postaci fotograficznej.

W ramach licencji podatnik nabył przede wszystkim prawo do umówionego sposobu eksploatowania utworu, nabywając (w zakresie umowy licencyjnej również i materialną) postać jego utrwalenia.

UWAGA!
Licencja do korzystania ze zdjęć, czyli prawo majątkowe, dla celów VAT uznawane jest za nabycie usługi, wraz z nabyciem materialnej postaci utrwalenia prawa w postaci zdjęcia.

Ponieważ podmiot świadczący tę usługę nie posiada siedziby na terytorium kraju, a w USA, to usługa została importowana od podmiotu spoza terytorium UE. Miejsce świadczenia takiej usługi jest zlokalizowane w miejscu siedziby nabywcy, w związku z czym jest on podatnikiem z tytułu importu. U podatnika VAT powstał obowiązek podatkowy, w tym okresie rozliczeniowym, w którym firma amerykańska udostępniła zdjęcia - np. przez Internet.

W deklaracji VAT-7 skutek podatkowy importu usługi ujmuje się dwukrotnie, ponieważ z jednej strony powstaje podatek należny, który jest jednocześnie podatkiem naliczonym. Podatek należny z tytułu importu usługiod usługodawców spoza UE ujmuje się we wierszu 11: kwota netto – pole 27, kwota podatku – pole 28. Kwota tego podatku po stronie podatku naliczonego wchodzi do łącznej kwoty tego podatku i jest ujmowana w części D.3 – pole 44.

Podstawa prawna:

• art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1 – 2, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 19a ust. 1, art. 28a – 28b, art. 86 ust. 1 – 2 pkt 4 lit. a, ust. 10, art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
• art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki VAT Zakup zdjęć z USA. Import usług?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________