ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Skutek podatkowy wystawienia faktury proforma

środa, 22 października 2014 12:57

Skutek podatkowy wystawienia faktury proforma

Napisane przez  Marian Szałucki

Sprawdź, kiedy wystawienie faktury pro forma lub dokumentu, który może być uznawany za fakturę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

 Przy sprzedaży energii elektrycznej na rzecz gospodarstw domowych, umowy z klientami indywidualnymi przewidują sprzedaż energii elektrycznej, ilub świadczenie usługi kompleksowej w postaci dostawy energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji tej energii do miejsca poboru (według 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych. W przypadku rozliczeń prognozowych pobierana jest opłata za dostarczoną energię elektryczną w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia tej energii w tym okresie.

Dla dostaw energii elektrycznej w przypadku wystawienia faktury rozliczeniowej w odniesieniu do kwoty rozliczanej (nadpłaty lub niedopłaty) za przeszły okres rozliczeniowy, obowiązek podatkowy w VAT powstaje na zasadzie szczególnej. To samo dotyczy faktury proforma dla wymagalnej od klienta należności za prognozowane zużycie energii elektrycznej w następnym okresie rozliczeniowym.

Fakturę na dostawę energii należy wystawić najpóźniej z upływem terminu płatności. Nie ma znaczenia nazwa wystawianego dokumentu. Dla powstania obowiązku podatkowego istotna jest nie nazwa ale treść podatkowa wystawianego dokumentu. Także faktura pro forma powoduje zatem powstanie obowiązku podatkowego, jeśli zawiera elementy określone w przepisach ustawy o VAT. Dotyczy to, zarówno dla wykazanego zużycia, jak i zużycia prognozowanego.

UWAGA!
Faktury z tytułu sprzedaży energii wystawia się obowiązkowo, bez względu na osobę nabywcy.

Z ustawowej definicji dokumentu (art. 2 pkt 31 ustawy o VAT), który dotyczy faktur wynika jednoznacznie, iż za fakturę należy uznać każdy dokument zawierający treść podatkową zdefiniowana w art. 106e ust. 1 tej ustawy.

Dokument o nazwie faktura nie musi zawierać żadnej konkretnej nazwy. Dlatego też za fakturę dla celów podatku VAT należy uznać również dokument określony mianem „faktura pro forma”, jeżeli zawiera on wymaganą przepisami treść podatkową.

W przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje na zasadzie szczególnej uregulowanej w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, tj. powstaje on w momencie wystawienia faktury z tytułu dostaw energii lub z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii. Przepis ten nie wskazuje czy pojęcia „dostaw energii” lub „świadczenia usług dystrybucji” należy rozumieć jako czynności już wykonane, czy też w jakiś inny sposób. Z tego też względu rekonstrukcji brzmienia normy prawnej należy dokonać z uwzględnieniem tych wszystkich przepisów ustawy VAT, które mają znaczenie dla prawidłowego wystawienia faktury.

Znajdą tu także zastosowanie przepisy z art. 29a ust. 1 oraz art. 106i ust. 1 ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT. Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać. Fakturę na dostawę energii należy wystawić najpóźniej z upływem terminu płatności. Jeżeli dostawca energii elektrycznej (również i innych postaci energii) w swoim dokumencie (niezależnie od sposobu określenia jego nazwy) zawierającym treść podatkową rozliczy zarówno bieżące zużycie, jak i wskaże prognozę zużycia na przyszły okres z wyznaczonym terminem zapłaty, to wynikająca z tego tytułu kwota jest tą, którą ma otrzymać. Obowiązek podatkowy dotyczy całej wskazanej w fakturze kwoty należności i powstaje w chwilą wystawienia takiego dokumentu.

Nie ma natomiast zastosowania w rozstrzyganej sytuacji regulacja z art. 19a ust. 3 – 4 ustawy o VAT, ponieważ są to przepisy modyfikujące zasadę ogólną powstawania obowiązku podatkowego, odnoszące się do czynności, które można uznać za świadczenie o charakterze ciągłym. Nie dotyczy to dostaw energii, bo powstawanie obowiązku podatkowego z tego tytułu uregulowane jest w sposób szczególny. Stąd do energii nie maja zastosowania przepisy dotyczące zasady ogólnej oraz dotyczące jej modyfikacje.

Zgodnie z nowymi zasadami dotyczącymi wystawiania faktur, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą, m.in. sprzedaż (art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Na żądanie nabywcy towaru lub usługi, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą czynności, o których mowa w tymże ust. 1 pkt 1 (sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, dokonywane na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem), z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT.

Powszechny obowiązek dokumentowania sprzedaży za pomocą faktury zmodyfikowany został przy sprzedaży na rzecz konsumentów, kiedy to faktura wystawiana jest na żądanie. Jednak zasada wystawiania faktury na żądanie nie dotyczy wszystkich czynności, w szczególności tych  wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT. Jest to właśnie dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego. Wskazuje na to użycie w przepisie zwrotu: „z wyjątkiem czynności (...)”. Wyłączenie to dotyczy tych czynności dla których ustanowiony został powszechny obowiązek wystawiania faktur.

Zatem fakturę z tytułu sprzedaży energii wystawia się obowiązkowo, bez względu na osobę nabywcy, którą może być m.in. osoba prawna, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, lub osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą.

Podstawa prawna:

art. 2 pkt 6, pkt 31, art. 7 ust. 1, art. 19a ust. 1, ust. 3 – 4, ust. 5 pkt 4 lit. a, lit. b triet szóste, art. 29a ust. 1, art. 106b ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1, art. 106e ust. 1, art. 106i ust. 1, ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. nr 177 z 2011 r., poz. 1054 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki VAT Skutek podatkowy wystawienia faktury proforma

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________