ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Rachunek czy faktura?

niedziela, 26 października 2014 19:39

Rachunek czy faktura?

Napisane przez  Dorota Ryterska

Pytanie: Czy podatnik zwolniony podmiotowo z VAT mógł jako duplikat faktury wystawić rachunek?

Osoba bezrobotna otrzymała środki ze środków Funduszu Pracy, na podjęcie działalności gospodarczej, zgodnie z umową zawartą z PUP na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm). Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie takich środków mogą być wyłącznie, zapłacone w terminie do 2 m-cy od dnia podjęcia działalności gospodarczej faktury, rachunki oraz załączone do nich potwierdzenia zapłaty.

Czy faktura wystawiony w m-cu czerwcu 2013 r. bez numeru NIP sprzedawcy oraz stawek podatku VAT z adnotacją, że sprzedawca jest zwolniony podmiotowo z VAT oraz rachunek z lipca 2013 r., jako duplikat faktury wystawionej poprzednio z NIP sprzedawcy oraz adnotacją, że duplikat wystawiono na żądanie nabywcy celem złożenia w PUP, były wystawione prawidłowo?

Ekspertax odpowiada: Podatnicy zwolnieni podmiotowo, w stanie prawnym obowiązującym w czerwcu  2013 r., powinni byli wystawiać rachunki (art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej). Dla dokumentowania sprzedaży mają tu zastosowanie przepisy ustawy o VAT oraz przepisy rozporządzenia dot. wystawiania faktur. Stąd, jeżeli sprzedawca zmieniał sposób określenia wystawionego dokumentu, to nie powinien nazywać go duplikatem poprzednio wystawionej faktury, tylko powinien anulować fakturę, wystawiając w jej miejsce rachunek.

Obowiązek posługiwania się NIP w obrocie gospodarczym wynika z art. 16 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z nim przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym. Obowiązek ten nie uchybia obowiązkom określonym w przepisach szczególnych, a identyfikacja przedsiębiorcy w poszczególnych urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Podstawa prawna:

• art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.),

• art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.).


Dorota Ryterska, prawnik w Spółce Doradztwa Podatkowego Ekspertax

powrót Podatki VAT Rachunek czy faktura?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________