ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w eksporcie?

poniedziałek, 27 października 2014 20:57

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w eksporcie?

Napisane przez  Dorota Ryterska

Pytanie: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w eksporcie?

Kiedy należy wykazać eksport towaru do Japonii? Jeśli 27 października 2014 r. wystawiliśmy fakturę dla kontrahenta z Japonii i my odpowiadamy za transport towarów z Polski. Towar dotrze do kontrahenta około 5 listopada 2014 r. (eksport bezpośredni), SAD zostanie prawdopodobnie potwierdzony w grudniu.

 

Ekspertax odpowiada: W eksporcie towarów do ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego ma zastosowanie ogólna zasada obowiązująca dla dostawy towarów w obrocie krajowym.

Wynika ona z art. 19a ustawy o VAT. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania dostawy towarów, a nie w dacie wystawienia faktury.

Definicję eksportu zawiera art. 2 pkt 8 ustawy o VAT.

 

Przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

  1. dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), lub
  2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

-     jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Stawką podatkową właściwą dla eksportu jest stawka 0%. Aby jednak stawka ta mogła być zastosowana potrzebne jest posiadanie odpowiednich, ściśle określonych dokumentów. Możliwość jej zastosowania jest także uzależniona od posiadania tych dokumentów w określonym czasie oraz od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Eksport powinien być wykazany w deklaracji VAT-7, ze stawką 0%, za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy. Aby dostawa towarów mogła być uznana za eksport konieczne jest potwierdzenie faktu wywozu poza granicę UE przez wskazany w przepisach urząd celny.

Eksporter ma prawo zastosować do tej dostawy stawkę zerową VAT (wymagane są do tego określone dokumenty wskazane poniżej).

Brak potwierdzenia wywozu towaru poza UE jest traktowane jakby nastąpiła dostawa krajowa, co skutkuje obowiązkiem opodatkowania dokonanej dostawy towarów stawką krajową.

Posiadanie dokumentów potwierdzających eksport ma jedynie znaczenie dla możliwości zastosowania zerowej stawki podatku. Nie ma natomiast znaczenia dla powstania obowiązku z podatkowego. Tutaj bowiem znaczenie mają przepisy z art. 22 ust. 1 ustawy o VAT, który definiuje miejsce dokonywania dostawy towarów, które są transportowane lub wysyłane. Miejsce dostawy w tym przypadku zlokalizowane jest tam, gdzie rozpoczyna się transport lub wysyłka towarów.

W opisanym przypadku miejsce dokonania dostawy eksportowej jest w Polsce, bo stąd towary są wysyłane do nabywcy. Obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje z chwilą rozpoczęcia wywozu towarów poza UE.

Obowiązek podatkowy z tytułu eksportu towarów należy, co do zasady, ująć w deklaracji za ten okres rozliczeniowy w którym rozpoczął się ich wywóz.

Jeżeli przed terminem złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy nie mamy potwierdzenia wywozu towarów poza UE, to obowiązek ujęcia powstałego już obowiązku w deklaracji VAT zostaje przeniesiony na następny okres rozliczeniowy.

Obecnie stawkę 0% podatku VAT dla eksportu towarów stosuje się tylko i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez podatnika dokumentów, które potwierdzają wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy (art. 41 ust. 6 ustawy o VAT).

Dokumenty, które uprawniają podatnika do stawki 0 % zostały wymienione w art. 41 ust. 6a ustawy o VAT. Są to w szczególności:

  1. dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;
  2. dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
  3. zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny;
  4. inny dokument, niewymieniony w art. 41 ust. 6a ustawy o VAT, który potwierdza eksport towarów i uprawnia podatnika do stawki 0% podatku VAT.

Podstawa prawna:

• art. 2 pkt 8, art.  7 ust. 1, art. 19a, art. 22 ust. 1, art. 41 ust. 6, ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Dorota Ryterska, prawnik w Spółce Doradztwa Podatkowego Ekspertax

powrót Podatki VAT Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w eksporcie?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________