ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Mini One Stop Shop (MOSS). Nowa szczególna procedura w VAT juz od 2015

poniedziałek, 24 listopada 2014 14:41

Mini One Stop Shop (MOSS). Nowa szczególna procedura w VAT juz od 2015

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Mały punkt kompleksowej obsługi (Mini One Stop Shop, MOSS) ułatwi rozliczanie VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami (ostatecznych konsumentów). Od dnia 1 stycznia 2015 r. zmieni się bowiem miejsce świadczenia dla tych usług.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. przedsiębiorcy będą musieli przestrzegać nowych zasad w zakresie miejsca opodatkowania usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów ostatecznych. Muszą więc wiedzieć, jak korzystać z wprowadzanego uproszczonego (fakultatywnego) sytemu rozliczania podatku VAT (tzw. małego punktu kompleksowej obsługi – ang. Mini One Stop Shop, in. MOSS).

Zmianę przepisów o VAT wprowadziła ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z nowymi definicjami z następujących punktów ustawy o VAT:

5a) państwo członkowskie konsumpcji to państwo członkowskie, w odniesieniu do którego zgodnie z art. 28k przyjmuje się, że na jego terytorium ma miejsce świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych,

25a) usługi telekomunikacyjne to usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem art. 6a rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.),

25b) usługi nadawcze to usługi nadawcze, o których mowa w art. 6b rozporządzenia 282/2011,

26) usługi elektroniczne to usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011.

Według art. 28k, miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami będzie miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Nowa procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, została uregulowana w Rozdziale 6a ustawy o VAT.

Dzięki niej dla potrzeb uregulowania podatku VAT należnego w państwach członkowskich, w których podatnik nie ma siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, także polski podatnik VAT będzie mógł skorzystać z Mini One Stop Shop (MOSS).

W tym celu będzie musiał dokonać jednorazowej rejestracji oaz prowadzić specjalną ewidencję tych usług. Państwo członkowskie, w którym podatnik złoży takie zgłoszenie, będzie uznawane za państwo członkowskie identyfikacji. Nie będzie można zmienić państwa członkowskiego identyfikacji wcześniej niż po upływie dwóch kolejnych lat, licząc od końca roku, w którym podatnik rozpoczął korzystanie z procedury szczególnej rozliczania VAT.

W przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji będzie Polska, zgłoszenia będzie trzeba dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT będą obowiązani składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT.

Deklaracje VAT będą składane za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

UWAGA!
Termin do złożenia deklaracji VAT będzie upływał również, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Deklaracja VAT będzie musiała zawierać:

 1. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 2. dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji, w którym VAT jest należny:
  całkowitą wartość usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług elektronicznych pomniejszoną o kwotę VAT,
  całkowitą kwotę podatku należnego przypadającą na usługi, o których mowa w lit. a, wraz z jej podziałem na kwoty odpowiadające poszczególnym stawkom VAT,
  stawki VAT;
 3. kwotę podatku należnego ogółem.

Kwoty w deklaracji VAT będą wyrażane w euro.

Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są obowiązani prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych procedurą szczególną rozliczania VAT, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 63c rozporządzenia 282/2011.

Ewidencja, będzie musiała zostać udostępniona przez podatnika za pomocą środków komunikacji elektronicznej na każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji oraz państwa członkowskiego konsumpcji. Ewidencję, będzie trzeba przechowywać przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym dokonano świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych.

powrót Podatki VAT Mini One Stop Shop (MOSS). Nowa szczególna procedura w VAT juz od 2015

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________