ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Ewidencja VAT dla MOSS. Co musi zawierać?

poniedziałek, 24 listopada 2014 15:16

Ewidencja VAT dla MOSS. Co musi zawierać?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2015 r. przedsiębiorcy będą musieli przestrzegać nowych zasad w zakresie miejsca opodatkowania usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów ostatecznych. Muszą więc wiedzieć, jak korzystać z wprowadzanego uproszczonego (fakultatywnego) sytemu rozliczania podatku VAT (tzw. małego punktu kompleksowej obsługi – ang. Mini One Stop Shop, in. MOSS). Konieczna będzie specjalna ewidencja dla tego typu usług.

 

W specjalnej ewidencji będą musiały naleźć się transakcje objęte procedurą Mini One Stop Shop.

Szczegółowy zakres ewidencji określa Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Informacje te będą musiały być ewidencjonowane przez podatnika w taki sposób, aby możliwe było ich niezwłoczne udostępnienie drogą elektroniczną oraz dla każdej pojedynczej świadczonej usługi.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie art. 63c ww. rozporządzenia, szczegółowa ewidencja prowadzona przez podatnika w rozumieniu art. 369 i 369k dyrektywy 2006/112/WE, będzie musiała zawierać następujące informacje:

 • oznaczenie państwa członkowskiego konsumpcji, na rzecz którego świadczona jest usługa;
 • rodzaj świadczonej usługi;
 • datę świadczenia usługi;
 • podstawę opodatkowania ze wskazaniem użytej waluty;
 • wszelkie dalsze kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania;
 • zastosowaną stawkę VAT;
 • kwotę należnego VAT ze wskazaniem użytej waluty;
 • datę i kwotę otrzymanych płatności;
 • wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed świadczeniem usługi;
 • w przypadku gdy wystawiono fakturę - informacje zawarte na fakturze;
 • nazwisko/nazwę usługobiorcy, jeżeli są znane podatnikowi;
 • informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu.

UWAGA!
Nieudostępnienie tej ewidencji w terminie miesiąca od otrzymania ponaglenia ze strony państwa członkowskiego identyfikacji zostanie uznane za uporczywe nieprzestrzeganie zasad związanych z procedurą i doprowadzi do wykluczenia z procedury.

powrót Podatki VAT Ewidencja VAT dla MOSS. Co musi zawierać?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________