ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Jakie usługi zostaną objęte procedurą szczególną od 2015?

wtorek, 25 listopada 2014 00:46

Jakie usługi zostaną objęte procedurą szczególną od 2015?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W związku z tym, że regulacje dotyczące procedur szczególnych będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2015 r., na potrzeby nowych przepisów o VAT wprowadzono wyjaśnienia, o jakie usługi telekomunikacyjne i nadawcze i elektroniczne chodzi.

Nowe procedury szczególne dotyczące uproszczonego rozliczania podatku VAT będą dotyczyć od dnia 1 stycznia 2015 r. usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych.

W przypadku usług elektronicznych, które już obecnie są definiowane w art. 2 pkt 26 ustawy o VAT, zakres ich opodatkowania po dniu 1 stycznia 2015 r. nie ulega zmianom.

 

Jednakże czynności obecnie wyłączone z definicji usług elektronicznych, tj.:

  1. usługi telefoniczne z elementami wideo, znane też pod nazwą usług wideofonicznych,
  2. dostęp do Internetu i stron World Wide Web,
  3. usługi telefoniczne świadczone przez Internet,
  4. sprzedaż aplikacji telefonicznych w tzw. appstore.

od 2015 r. zostaną wskazane w definicji usług telekomunikacyjnych.

Zgodnie z nowymi definicjami z następujących punktów ustawy o VAT:

25a) usługi telekomunikacyjne to usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem art. 6a rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.),

25b) usługi nadawcze to usługi nadawcze, o których mowa w art. 6b rozporządzenia 282/2011,

26) usługi elektroniczne to usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia.

282/2011.

Ustalenie, kiedy podatnik świadczy ww. usługi będzie początkowo powodować szereg trudności. Pomóc może zapoznanie się z Notami wyjaśniającymi dotyczącymi zmian VAT w UE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, które wejdą w życie w 2015 r. przygotowanymi przez KE.

powrót Podatki VAT Jakie usługi zostaną objęte procedurą szczególną od 2015?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________