ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Korzystniejsze zasady rozliczenia VAT w imporcie dla AEO

środa, 07 stycznia 2015 17:13

Korzystniejsze zasady rozliczenia VAT w imporcie dla AEO

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje dłuższy termin na rozliczenie VAT w imporcie dla tzw. upoważnionych podmiotów gospodarczych (AEO).

 

Co do zasady, zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku. Podatek VAT z tytułu importu towarów podlega wpłacie w tym samym  terminie co należności celne.

Co prawda, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

W niektórych państwach unijnych termin wpłaty należności celnych różni się od terminu do wpłaty należności podatkowych.

Podatnik spełniający wysokie standardy dotyczące wypłacalności, prowadzenia ewidencji handlowych, bezpieczeństwa towarów, ewidencji i systemów informatycznych, tzw. upoważniony podmiot gospodarczy (AEO), korzysta z pewnego katalogu udogodnień określonych w przepisach prawa unijnego oraz ułatwień w zakresie obsługi wprowadzonych przez Służbę Celną. Jednakże nie miał on dotychczas uprawnień analogicznych jak podatnicy korzystający z procedury uproszczonej.

Podatnik VAT posiadający status (AEO) w rozumieniu art. 5a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, działający we własnym imieniu i na własną rzecz lub w imieniu i na rzecz, którego zgłoszenie celne składa przedstawiciel bezpośredni w rozumieniu przepisów celnych ma obecnie prawo do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów (art. 33a ust. 12 ustawy o VAT). Obecnie, dzięki nowelizacji ustawy o VAT, podatnik VAT posiadający status AEO na podstawie przepisów art. 33a ust. 2-4, 6, 7 oraz 9-11 ustawy o VAT, może także korzystać z procedury uproszczonej.

powrót Podatki VAT Korzystniejsze zasady rozliczenia VAT w imporcie dla AEO

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________