ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Wulkanizatorzy i stacje badań technicznych muszą mieć kasy

środa, 04 lutego 2015 13:52

Wulkanizatorzy i stacje badań technicznych muszą mieć kasy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązek ewidencji na kasach fiskalnych bez względu na wysokość obrotu dotyczył m.in: warsztatów motoryzacyjnych, wulkanizatorów i stacji badań technicznych pojazdów.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2014 r. poz. 1544 jest nowym aktem prawnym, który zastąpił rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012, poz. 1382). Nowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.).

W nowym rozporządzeniu Minister Finansów określił zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania z tych zwolnień dla pewnych grup podatników oraz czynności na lata 2015 - 2016 r. Należy zauważyć, że w kolejnym akcie prawnym dotyczącym tego zagadnienia, znowu ubyło podatników i czynności, dla których obowiązuje zwolnienie.

Docelowo obowiązek stosowania kas ma stać się powszechny i objąć wszystkich podatników, aby podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych byli objęci takimi samymi regułami prowadzenia działalności.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. nowymi grupami, które obejmuje obowiązek stosowania kas fiskalnych są podatnicy świadczący usługi:

- naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania);
- w zakresie wymiany opon i kół;
- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;
- prawniczych, z wyjątkiem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia, tj. czynności notarialnych bez względu na symbol PKWiU,
- doradztwa podatkowego;
- fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne;
- gastronomiczne (PKWiU 56), wyłącznie: świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), z wyjątkiem świadczonych na pokładach samolotów i w stołówkach (zwolnienie z poz. 43 i 45 załącznika).

Oznacza to, że zwolnione z obowiązku stosowania kasy fiskalnej pozostają stołówki w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, jeżeli świadczą usługi wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu tych placówek).

Czynności te powodują powstanie obowiązku stosowania kasy fiskalnej już od pierwszej transakcji. Nie ma znaczenia poziom obrotów (tj. limit 20.000 zł), jak również nie ma do nich zastosowania zwolnienie ze względu na niewielki wolumen transakcji lub wystawienie faktury.

Podatnicy, którzy do końca 2014 r. nie byli zobowiązani do stosowania kas fiskalnych, otrzymali dwu miesięczny okres dostosowawczy. Kasy fiskalne muszą stosować najpóźniej od dnia 1 marca 2015 r. Należy pamiętać, że tylko rozpoczęcie rejestrowania obrotu i kwot podatku w terminie, uprawnia do ulgi na zakup kasy fiskalnej.
Podatnicy, którzy rozpoczną sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych po dniu 31 grudnia 2014 r. są zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania podatku i obrotu przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonają taką sprzedaż.

Limit 20.000 zł pozwalający na korzystanie ze zwolnienia od obowiązku stosowania kasy rejestrującej z wyraźnym zastrzeżeniem, że podatnicy, u których obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 20.000 zł są zwolnieni w roku 2015 r., a w przypadku podatników, którzy rozpoczęli dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz takich osób w roku ubiegłym, zwolnienie przysługuje wtedy gdy obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku, kwoty 20.000 zł.

W obu przypadkach zwolnienie utraci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył limit.
Do limitu nie wlicza się transakcji zbycia środków trwałych, WNiP i nieruchomości, jeżeli zostanie zafakturowane.

Katalog czynności zwolnionych przedmiotowo znajduje się, tak jak dotychczas w załączniku do rozporządzenia. Z załącznika tego zniknęła dotychczasowa poz. 34 odnosząca się do niewielkiej liczby transakcji, jeśli zostały udokumentowane fakturą. Do końca 2014 r. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile:

  1. każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika udokumentowano fakturą, w której zawarte były dane identyfikujące odbiorcę,
  2. liczba świadczonych usług, o których mowa, w poprzednim roku nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20,

- objęte było zwolnieniem.

Z katalogu czynności zwolnionych zniknęła także poz. 43, tj. sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich.

W zamian za to wprowadzone zostało zwolnienie dla towarów i świadczenia usług, które według przepisów CIT/PIT są środkami trwałymi lub WNiP – tutaj jednak musi być spełniony warunek całościowego fakturowania czynności.
Obowiązkowi rejestracji podlega od dnia 1 stycznia 2015 r. dostawa niezapisanych nośników danych (cyfrowych i analogowych), oraz perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2016 r.

powrót Podatki VAT Wulkanizatorzy i stacje badań technicznych muszą mieć kasy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________