ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Solidarna odpowiedzialność za podatek VAT

piątek, 27 lutego 2015 18:16

Solidarna odpowiedzialność za podatek VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnie sprawy dotyczącej solidarnej odpowiedzialności za podatek VAT (K 62/13), którą wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1027).

{adsense, ca-pub-4004219927767577, 8348016784, 468, 60, 40

W przypadku dostawy określonych kategorii towarów, w opisanych w ustawie sytuacjach, nabywca dóbr ponosi odpowiedzialność z tytułu nieuregulowanej przez zbywcę należności podatkowej. Szczegółowe zasady tej odpowiedzialności reguluje Dział Xa ustawy o VAT, w art. 105a -105c.

Podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

  1. wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50.000 zł, oraz
  2. w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Zgodnie z przyjętym domniemaniem, podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej.

Regulacja dotyczy następujących towarów:

ZAŁĄCZNIK Nr 13

WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 99 UST. 3A ORAZ ART. 105A UST. 1 USTAWY

1

2

3

I. Wyroby stalowe

1

24.20.11.0

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

2

24.20.12.0

Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

3

24.20.13.0

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali

4

24.20.31.0

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

5

24.20.33.0

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

6

24.20.34.0

Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

7

24.20.40.0

Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali

8

ex 25.11.23.0

Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium - wyłącznie ze stali

9

ex 25.93.13.0

Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi - wyłącznie ze stali

II. Paliwa

10

Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych

- w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

11

Oleje opałowe oraz oleje smarowe - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

III. Pozostałe towary

12

24.41.20.0

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku"

Przepisu nie stosuje się:
1)   do nabycia towarów, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do ustawy, jeżeli:
a)  nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów,
b)  dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, lub
2)   jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów, w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, lub
3)   jeżeli na dzień dokonania dostawy towarów łącznie były spełnione następujące warunki:
a)  podmiot dokonujący dostawy towarów, był wymieniony w wykazie,
b)  wysokość kaucji gwarancyjnej, odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3.000.000 zł.

Jeżeli podatnik wykaże, że okoliczności lub warunki transakcji, nie miały wpływu na niezapłacenie podatku, przepisu o odpowiedzialności solidarnej nie stosuje się.

Postanowieniem z dnia 23 lutego 2015 r. (K 62/13) Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie z wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności art. 105a-105c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z Konstytucją RP, a w szczególności z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 20 i 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, postanowił na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. ze zm.).

powrót Podatki VAT Solidarna odpowiedzialność za podatek VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________