ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT TSUE ostatecznie rozstrzygnął e-booki z podstawową stawką VAT

poniedziałek, 09 marca 2015 11:28

TSUE ostatecznie rozstrzygnął e-booki z podstawową stawką VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Tym samym nie ma szans na stosowanie innej niż 23% stawki na e-booki. Do dostawy książek elektronicznych, tzw. e-booków nie można stosować 5% obniżonej stawki VAT, bo stawka preferencyjna dotyczy wyłącznie książek drukowanych (papierowych). Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2015 r. w sprawach C-479/13 i C-502/13 Komisja przeciwko Francji oraz Komisja przeciwko Luksemburgowi.

 

W komunikacie prasowym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (curia.europa.eu) podał, że Francja i Luksemburg nie mogą stosować obniżonej stawki VAT do dostawy książek elektronicznych, w przeciwieństwie do dostawy książek papierowych. We Francji i w Luksemburgu dostawa książek elektronicznych jest objęta obniżoną stawką VAT. Od dnia 1 stycznia 2012 r. Francja i Luksemburg stosują zatem stawkę podatku VAT wynoszącą odpowiednio 5,5% i 3% do dostawy książek elektronicznych.

Książki elektroniczne (lub cyfrowe) będące przedmiotem sprawy obejmują książki dostarczane odpłatnie poprzez pobieranie lub transmisję strumieniową („streaming”) ze strony internetowej, które można przeglądać na komputerze, smartfonie, czytniku książek elektronicznych lub jakimkolwiek innym czytniku. Komisja wniosła do Trybunału o stwierdzenie, że stosując obniżoną stawkę podatku VAT do dostawy książek elektronicznych, Francja i Luksemburg uchybiły zobowiązaniom, jakie na nich ciążą na mocy Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1).

W obu wyrokach TSUE stwierdził zasadność skarg Komisji o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego. Trybunał stwierdził, że obniżona stawka VAT ma zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, o których mowa w załączniku III do dyrektywy VAT. Załącznik ten wymienia między innymi „dostarczanie książek na wszystkich nośnikach fizycznych”. Trybunał  wywiódł z tego, że obniżona stawka VAT ma zastosowanie do czynności polegającej na dostawie książki znajdującej się na nośniku fizycznym. Nawet jeśli, w celu przeczytania książki elektronicznej, konieczny jest nośnik fizyczny (taki jak komputer), to taki nośnik nie jest jednak dostarczany z książką elektroniczną, a zatem załącznik III swoim zakresem stosowania nie obejmuje dostawy takich książek.

Ponadto Trybunał stwierdził, że dyrektywa VAT wyłącza jakąkolwiek możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT do „usług świadczonych drogą elektroniczną”. Według Trybunału dostawa książek elektronicznych stanowi taką usługę. Trybunał odrzucił argument, zgodnie z którym dostawa książek elektronicznych stanowi dostawę towarów (a nie świadczenie usług). Jedynie nośnik fizyczny umożliwiający lekturę książek elektronicznych może być bowiem zakwalifikowany jako „rzecz”, nie jest on jednak obecny podczas dostawy książek elektronicznych.
Komisja zarzuciła również, że Luksemburg zastosował kwalifikowaną stawkę obniżoną VAT wynoszącą 3%, podczas gdy dyrektywa VAT co do zasady zakazuje stosowania stawek VAT niższych niż 5%.

Trybunał przypomniał, że zgodnie z dyrektywą VAT państwo członkowskie może stosować stawki obniżone VAT niższe niż 5%, jednak pod warunkiem, iż te stawki obniżone będą zgodne z prawem Unii. Ze względu na to, że Trybunał wcześniej stwierdził, iż stosowanie stawki obniżonej VAT do dostawy książek elektronicznych nie jest zgodne z dyrektywą VAT, nie jest spełniona przesłanka zgodności z prawem Unii, a zatem Luksemburg nie może stosować kwalifikowanej stawki obniżonej VAT wynoszącej 3% do dostawy książek elektronicznych.

powrót Podatki VAT TSUE ostatecznie rozstrzygnął e-booki z podstawową stawką VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________