piątek, 11 grudnia 2015 13:15

Od 2016 możesz podlegać pod inny urząd skarbowy niż dotychczas. Sprawdź!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2016 r. zmieni się zasada określania właściwości organów podatkowych w zakresie podatku VAT. Właściwość tę ustalimy ze względu na siedzibę podatnika lub miejsce jego zamieszkania, a nie miejsce wykonywania działalności.

Obecnie właściwość organów podatkowych dla potrzeb VAT, co do zasady określa się według miejsca wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jedynie w przypadku, gdy czynności te wykonywane są na terytorium objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwym organem jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Z uwagi na zmianę art. 3 ustawy o VAT, wynikającą z nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 września 2015 r., właściwość organów podatkowych będzie ustalana na ogólnych zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej, czyli według siedziby podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką niemającą osobowości prawnej, i według miejsca zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną.

W związku z tą zmianą tzw. krajowi podatnicy, którzy w stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 r. rozliczali podatek VAT w urzędzie skarbowym innym niż urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby lub ze względu na miejsce zamieszkania nie muszą jednak dokonywać żadnych czynności, w szczególności nie muszą składać aktualizacji VAT-R. Zmiana właściwości organu podatkowego w tym przypadku następuje z urzędu. W związku z tą zmianą podatnicy nie mają obowiązku składania aktualizacji zgłoszenia VAT-R.

Od 1 stycznia 2016 r. deklaracje, informacje podsumowujące oraz korekty tych dokumentów za okresy rozliczeniowe upływające przed tą datą, w tym także za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r., należy złożyć do "nowego" urzędu skarbowego właściwego po zmianie. Natomiast postępowania podatkowe, kontrole podatkowe, czynności sprawdzające oraz inne sprawy podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług, rozpoczęte i niezakończone do 1 stycznia 2016 r., podlegają załatwieniu przez naczelników urzędów skarbowych właściwych przed 1 stycznia 2016 r. Również we właściwości tych naczelników pozostają zwroty podatku od towarów i usług niedokonane przed 1 stycznia 2016 r., a wynikające z deklaracji złożonych przed tym dniem.

W sytuacji złożenia kaucji gwarancyjnych przyjętych przed 1 lipca 2015 r. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo upoważnienia dla organu skarbowego, podatnicy mają obowiązek dostosowania kaucji gwarancyjnych złożonych w tych formach do wymogów określonych w art. 105b ust. 3b-3f ustawy o VAT (jeżeli w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 1 stycznia 2016 r. nie dokonali takiej zmiany). Podmioty, którym zmienia się właściwość urzędu skarbowego od dnia 1 stycznia 2016 r., mają czas na dostosowanie się do nowych wymogów do 1 kwietnia 2016 r., pod rygorem usunięcia następnego dnia roboczego z wykazu.

Zespół Ekspertax

Ostatnie od Zespół Ekspertax

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

W górę