ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT VAT na książki i czasopisma w 2011

środa, 20 października 2010 10:40

VAT na książki i czasopisma w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 7 października 2010 r. Minister Finansów wypowiedział się na temat VAT na książki i czasopisma specjalistyczne po 31 grudnia 2010 r., stwierdził, iż brak jest możliwości utrzymania przez Polskę stawki 0% w odniesieniu do dostawy książek i czasopism specjalistycznych po 31 grudnia 2010 r.

 

System podatku VAT w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co oznacza, iż państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania zgodności krajowych przepisów w zakresie podatku VAT z regulacjami wynikającymi z prawa wspólnotowego (podstawą obowiązującego w Unii Europejskiej systemu podatku VAT są przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej).

Zgodnie z zapisami ww. dyrektywy dostawa towarów i świadczenie usług podlegające VAT są co do zasady opodatkowane według stawki podstawowej, natomiast państwa członkowskie mogą stosować obniżoną stawkę VAT w wysokości nie niższej niż 5% w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w zał. III do ww. dyrektywy. Ww. załącznik III do dyrektywy 2006/112/WE przewiduje dla państw członkowskich możliwość stosowania obniżonej stawki VAT w odniesieniu m.in. do dostawy książek, dzienników i periodyków.

Rzeczpospolita Polska z chwilą wejścia do Unii Europejskiej uzyskała czasową derogację w zakresie stawki 0% do dostaw niektórych książek i specjalistycznych periodyków. Derogacja ta, obowiązująca początkowo do 31 grudnia 2007 r., została następnie w wyniku bardzo trudnych negocjacji przedłużona do 31 grudnia 2010 r.

Jednocześnie należy podkreślić, iż w związku z wygasaniem z końcem bieżącego roku przyznanych Rzeczypospolitej Polskiej derogacji Minister Finansów wystąpił do Komisji Europejskiej z prośbą o przygotowanie propozycji legislacyjnej, która umożliwiłaby stosowanie przez Rzeczpospolitą Polską przedmiotowych derogacji również po 31 grudnia 2010 r.

W odpowiedzi na ww. pismo Ministra Finansów Komisja Europejska przypomniała, iż w trakcie toczącej się na forum Rady UE w ostatnich latach debaty na temat obniżonych stawek VAT niektóre państwa członkowskie silnie sprzeciwiały się dalszemu przedłużaniu możliwości stosowania obniżonych stawek i podkreślały, że każda przyszła decyzja w sprawie obniżonych stawek VAT powinna ograniczać ich ogólny zakres (należy pamiętać, iż decyzje w sprawach podatkowych w Unii Europejskiej wymagają jednomyślności wszystkich państw członkowskich).

Ponadto Komisja Europejska poinformowała, iż Rada UE w najbliższej przyszłości nie będzie powracać do kwestii obniżonych stawek VAT i jej zdaniem ewentualny nowy projekt legislacyjny w tej sprawie powinien raczej racjonalizować i upraszczać obecnie obowiązujące przepisy, a nie po raz kolejny rozszerzać ich zakres.

Mając na uwadze powyższe stanowisko Komisji Europejskiej o niepodejmowaniu działań zmierzających do przedłużenia przyznanych Polsce derogacji, Jednocześnie wskazać należy, iż w projekcie zmian do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje się, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. do ww. towarów będzie mieć zastosowanie najniższa z możliwych do zastosowania przez Polskę obniżona stawka VAT w wysokości 5%, co stanowi wyraz preferencji dla przedmiotowych towarów.

powrót Podatki VAT VAT na książki i czasopisma w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________