piątek, 05 listopada 2010 16:40

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT. Zmiany wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2011 r.

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy dostosowania przepisów ustawy o VAT wykorzystujących odwołania do klasyfikacji statystycznej (dotychczas Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. – Dz.U. nr 42, poz. 264, z późn. zm. – PKWiU 1997) do klasyfikacji obecnie obowiązującej w statystyce.

 

Obecnie w przepisach ustawy o VAT, towary i usługi w obrocie krajowym, co do zasady, są identyfikowane przy wykorzystaniu klasyfikacji statystycznych (z wyjątkami). Ma to zastosowanie zwłaszcza przy wyznaczaniu zakresu przedmiotowego stosowania stawek obniżonych (0 %, 3 % i 7 %) oraz zwolnień od podatku.

Dla ww. potrzeb w obrocie krajowym wykorzystywana jest nieobowiązująca już dla potrzeb statystycznych Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 1997 r. Wynika to zarówno z przepisu art. 41 ust. 14 ustawy o VAT, jak i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – Dz.U. nr 207, poz. 1293, z  późn. zm.

W statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości od dnia 1 stycznia 2009 r. stosowana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona ww.  rozporządzeniem z dnia 29 października 2008 r. (PKWiU 2008).

Zmiany mjaą na celu uwzględnienie w przepisach ustawy o VAT oraz załącznikach do tej ustawy nomenklatury oraz symboli statystycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. Zmiana pozwoli podatnikom podatku VAT na prowadzenie jednolitych zasad ewidencji zarówno dla potrzeb VAT, jak i w dokumentacji statystycznej.

Likwidacji uległ załącznik nr 4 do obecnej ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku i przeniesienie uregulowań dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

W odniesieniu do usług, zmiany w klasyfikacji statystycznej nie pozwoliły na takie „przełożenie” przepisów wykorzystujących te klasyfikacje, aby było pewne, że zakres zwolnień, określony w załączniku nr 4 do ustawy, jest zgodny z przepisami dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.).

Oparcie zaś przepisów dotyczących zwolnienia usług od podatku na opisach tych usług zawartych w ww. dyrektywie pozwoli na zapewnienie zgodności regulacji krajowych z przepisami dyrektywy.

W ustawie jako zasadę wprowadzono identyfikację towarów oraz zakresu świadczonych usług przy pomocy klasyfikacji statystyczne tylko wtedy, jeżeli przepisy o VAT w tym zakresie powołują symbole statystyczne.

Zespół Ekspertax

Ostatnie od Zespół Ekspertax

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

W górę