ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Leasing i jego ubezpieczenie jako usługa kompleksowa

czwartek, 11 listopada 2010 01:00

Leasing i jego ubezpieczenie jako usługa kompleksowa

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W uchwale z dnia 8 listopada 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w sprawie odnoszącej się do usługi kompleksowej dotyczącej leasingu i ubezpieczenia przedmiotu leasingu (I FPS 3/10).

Sąd zauważył, że ogólne unormowanie zawarte w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, w szczególności w zdaniu trzecim tego przepisu, daje podstawę przy dokonywaniu wykładni funkcjonalnej, do uwzględnienia na jego gruncie koncepcji świadczeń pomocniczych.

 

Z tego względu nie można podzielić stanowiska, że w tej ustawie nieprawidłowo wprowadzono unormowanie zawarte w art. 11(A)(1 i 2 lit. b) VI Dyrektywy i że brak było podstaw do uwzględniania tej części unormowania wspólnotowego w prawie krajowym.

Rozstrzygany problem w istocie dotyczy zagadnienia związanego z opodatkowaniem tzw. świadczeń złożonych, na które składa się szereg czynności, które mogą być przedmiotem odrębnych stosunków prawnych. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, z uwagi na kompleksowy charakter takich czynności, mający doprowadzić do uzyskania określonego efektu gospodarczego, dominuje stanowisko, że do opodatkowania takich świadczeń należy przyjmować jednolitą stawkę VAT, biorąc pod uwagę charakter świadczenia podstawowego, które stanowi cel działalności wykonywanej przez podatnika

W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w świetle art. 29 ust. 1 ustawy o VAT w stanie prawnym obowiązującym w 2006 r. podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

Tymczasem w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. (w sprawie C 425/06 Ministero dell'Economia e delle Finanze przeciwko Part Service Srl, w likwidacji) TSUE orzekł, w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne czy dla celów stosowania podatku VAT można uznać za nadużycie prawa (bądź form prawnych) — z wynikającą stąd utratą przez Wspólnotę zasobów własnych pochodzących z poboru podatku od wartości dodanej — oddzielne zawarcie umów najmu finansowego (leasing), udostępnienia środków finansowych, ubezpieczenia i pośrednictwa, czego skutkiem jest objęcie podatkiem VAT jedynie świadczenia wzajemnego z tytułu oddania rzeczy w używanie, podczas gdy zgodnie z praktyką i wykładnią sądów krajowych przedmiotem jednej jedynej umowy leasingu byłoby również udostępnienie środków finansowych, co prowadziłoby do objęcia podatkiem VAT całości świadczeń wzajemnych.

Trybunał uznał, że wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przedmiotem umowy leasingu jest także jego finansowanie. Jeśli zatem firma leasingowa świadcząc usługi leasingu dokonuje sztucznego podziału tej usługi na część dotyczącą rat najmu (samego użytkowania) opodatkowaną VAT i część dotyczącą kredytu (finansowania, ubezpieczenia) zwolnioną od VAT, czego skutkiem jest zmniejszenie podstawy opodatkowania VAT usług leasingu, to takie praktyki stanowią niedopuszczalne nadużycie.

Stąd też mimo odrębnego zawarcia kilku umów, tj. leasingu, finansowania, ubezpieczenia i pośrednictwa, jest to jedno świadczenie, którego skutkiem jest objęcie podatkiem VAT całego świadczenia wzajemnego z tytułu oddania rzeczy w użytkowanie.

powrót Podatki VAT Leasing i jego ubezpieczenie jako usługa kompleksowa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________