ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Wafle, ptysie, gofry i kubki do lodów. VAT w 2011

środa, 26 stycznia 2011 23:30

Wafle, ptysie, gofry i kubki do lodów. VAT w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Zajmuję się wytwarzaniem wyrobów ciastkarskich i wafli. Są to ciastka kruche, słomka ptysiowa, biszkopty z nadzieniem i bez nadzienia, wafle (andruty), gofry waflowe oraz kubki do lodów. W obrocie gospodarczym są jeszcze inne nazwy wafli, np.: opłatkowe, serowe, podplomykowe, chrupańce, ryżowe, a wszystkie z wymienionych mają termin przydatności do spożycia przekraczający 14 dni aż do 1-roku.

· W jaki sposób dla celów podatku VAT należy według PKWiU 2008 klasyfikować określony wyrób ciastkarski?
· Czy przy wystawianiu faktury na sprzedaż wyrobów ciastkarskich należy zamieszczać przy symbolu statystycznym przedrostek „ex”?

Ekspertax odpowiada: Kwestia zmiany stawek podatku VAT, które obowiązują od 1 stycznia 2011 r. dla wyrobów ciastkarskich została uregulowana w niżej wskazanych nowelizacjach ustawy o VAT, które należy odczytywać z uwzględnieniem regulacji zamieszczonej w rozporządzeniu PKWiU 2008 w takim zakresie, w jakim przepisy wskazanych ustaw podatkowych odwołują się do symboli klasyfikacji statystycznej.

Dla ustalenia jaki symbol statystyczny jest właściwy dla określonego wyrobu ciastkarskiego znaczenie ma nie tylko symbol podany w ustawach podatkowych. W moim bowiem przekonaniu znaczenie ma również to, co wynika z opisu poszczególnych wyrobów, który został  zamieszczonego w załączniku do PKWiU 2008.

Mając to na uwadze należy zauważyć, że tamże oprócz symbolu statystycznego w kolumnie 3 tabel podano również kod nomenklatury CN, który może być pomocny przy ustalaniu z jakim wyrobem mamy do czynienia w naszym przypadku.

W nomenklaturze CN zamieszczono znacznie bardziej szczegółowa klasyfikację, której opis ma również charakter definiujący dany wyrób.

Biorąc zatem pod uwagę zarówno znaczenie opisu z PKWiU 2008, jaki wskazanie kodu CN przy określonej pozycji wyrobu, jeżeli w przepisach związanych z podatkiem VAT podawany jest symbol statystyczny, to w zależności od tego ile podano w nim cyfr (maksymalnie może być ich siedem) możemy mówić o:

· klasie wyrobów – symbol jest wtedy czterocyfrowy,
· kategorii wyrobów – symbol jest wtedy pięciocyfrowy,
· podklasie wyrobów – symbol jest wtedy sześciocyfrowy,
· pozycji – symbol ma wtedy siedem cyfr i jest to ostatni poziom podziału klasyfikacyjnego, w którym wymieniony jest jeden rodzaj wyrobu, czyli w przypadku VAT dany towar.

Istotą takiego sposobu oznaczania klasyfikacyjnego jest to, że oznacza ono określony poziom grupowania, w którym mieszczą się wyroby oznaczone taką samą cyfrą na kolejnych miejscach oznaczenia cyfrowego.

 Odnosząc powyższe do rozpatrywanego przypadku na podstawie znowelizowanego załącznika nr 3 do ustawy o VAT zauważyć nalezy, że wyroby ciastkarskie wymienione zostały w pozycjach 32-35, w których oprócz ich opisu określono również, że należą one do grupowania oznaczonego symbolem siedmiocyfrowym z przedrostkiem „ex”, czyli że posłużono się symbolem statystycznym ostatniego poziomu klasyfikacyjnego grupującego określony jeden rodzaj wyrobu.

Co do opisu poszczególnych pozycji wspomnianych na wstępie wyrobów nie możemy z całą pewnością zaliczyć do poz. 35 (oznaczonej jako ex 10.72.19.0), gdyż ta dotyczy wyłącznie macy (ciasto do wypieku składa się jedynie z maki pszennej bez jakichkolwiek dodatków oraz wody), opłatków sakralnych i podobnych produktów oraz bułki tartej, czyli że nasze wyroby nie zaliczają się do grupowania, które w początku opisu określone zostały jako pozostałe wyroby piekarskie i ciastkarskie.

Nie możemy ich zaliczyć również do poz. 33 (oznaczonej jako ex 10.72.11.0), gdyż ta dotyczy wyłącznie pieczywa chrupkiego – za pieczywo chrupkie (według PKWiU kody CN: 1905 10 00, 1905 40) uznaje się takie, które wytwarzane jest z chleba – oraz tostów z chleba i podobnych tostów.

Nie możemy ich zaliczyć także do poz. 32, ponieważ ta dotyczy tych wyrobów ciastkarskich, których data trwałości lub przydatności do spożycia nie przekracza 14 (są to wyroby świeże w rozumieniu przepisów o żywności).

Pozostaje nam zatem zastanowić się, czy nasze wyroby zaliczają się do poz. 34 (oznaczona jako ex 10.72.12.0), w której mieszczą się piernik i podobne wyroby; słodkie herbatnik oraz wafle i gofry – w przypadku tych ostatnich dotyczy to jedynie wafli i opłatków, w których masie zawartość wody jest większa niż 10 %.

W PKWiU 2008 do wyrobów tych zostały przyporządkowane następujące kody CN: 1905 20 – właściwy dla pierników, 1905 31 – właściwy dla słodkich herbatników; 1905 32 – właściwy dla gofrów i wafli, które dzielą się na:

· te których zawartość wody w masie przekracza 10 % oraz
pozostałe całkowicie lub częściowo pokryte bądź powleczone czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao,
· pozostałe, które mogą być solone, oraz pozostałe z nadzieniem.

Biorąc pod uwagę tak uzupełniony opis wyrobów należy zauważyć, że pozycja 34 załącznika nr 3 do ustawy o VAT dotyczy wyłącznie wafli oraz opłatków (należy przyjąć, chodzi tu o opłatki waflowe) o określonej zawartości wody w masie większej niż 10%.

Oznacza to zatem, że do tej pozycji możemy zaliczyć wafle (andruty) oraz kubki do lodów (to także wafle), jeżeli zawartość wody w ich masie przekracza owych 10%, w związku z czym do tychże wafli będzie miała zastosowanie 8% stawka VAT. Dla zastosowania tejże stawki istotne jest również to, że bez znaczenia pozostaje okres trwałości oraz przydatności do spożycia.

Nie możemy natomiast do tej pozycji zaliczyć ani gofrów (choćby miały postać waflową) oraz wyrobów z wafli o tej samej ilości wody, które są nadziewane, powlekanie lub pokryte czekoladą, ponieważ nie pozwala na to wyraźnie zaznaczenie, że dotyczy ona wyłącznie wafli o określonej zawartości wody w ich masie. Z tego względu do tych wyrobów będzie miała zastosowanie 23% stawka VAT.

Taka sama stawka będzie miała zastosowanie do wszystkich pozostałych wymienionych w opisie wyrobów ciastkarskich, ponieważ żaden z nich nie odpowiada tym, które wymienione zostały w poz. 32, 33 i 35 załącznika nr 3.

Wyjaśniając w kolejności kwestię czy na fakturze przy symbolu statystycznym należy zamieścić przedrostek „ex” powiedzieć musze, iż służy on jedynie do zasygnalizowania w ustawie VAT, że zakres opodatkowania obniżona stawką podatku dotyczy węższej grupy wyrobów niż te wszystkie, które w ramach grupowania wymienione zostały w PKWiU 2008.

Z tego względu w fakturze należy podawać jedynie siedmiocyfrowy symbol statystyczny właściwy dla  naszego wyrobu.

Podstawa prawna:
· art. 1 pkt 16-17 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 226 poz. 1476),
· art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z wykonaniem ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578),
· art. 41 ust. 2, art. 146a pkt 1-2, znowelizowany załącznik nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.),
· rozporządzenie Komisji (UE) nr 861/2010 z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego załącznik I do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz.UE seria L 284 z 29.10.2010, str. 1).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki VAT Wafle, ptysie, gofry i kubki do lodów. VAT w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________