ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Jak udokumentować zmniejszenia kosztów i zwiększenia przychodów?

czwartek, 07 listopada 2013 11:27

Jak udokumentować zmniejszenia kosztów i zwiększenia przychodów?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2013 r. wprowadzono obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu o kwotę wynikającą z faktury bądź rachunku, ale także innego dowodu księgowego, jeżeli nie została uregulowana w określonych terminach.

Wynika to z art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W konsekwencji tych zmian nastąpiła zmiana § 12 rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów katalogu dowodów księgowych, które są podstawą zapisów w księdze.

Zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują:

 1. w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów (art. 24d ust. 1ww. ustawy.),
 2. jeśli zaś termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa wyżej, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie (art. 24d ust. 2 ww. ustawy),
 3. zmniejszenia, o którym mowa w którymkolwiek z dwóch powyższych wariantów, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach (art. 24d ust. 3 ww. ustawy).

Zmiany te mogą powodować kłopoty z obowiązkami dokumentacyjnymi. Zgodnie z nowym przepisem § 12 ust. 3 pkt 1a ww. rozporządzenia, dowody zmniejszenia kosztów i zwiększenia przychodów powinny zawierać co najmniej:

 • datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów),
 • wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) zgodnie z art. 24d ww. ustawy,
 • wskazanie kwoty, której dotyczy zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów (zwiększenie przychodów),
 • podpis osoby sporządzającej dokument.

Dowód księgowy zwiększenia kosztów powinien zatem zawierać co najmniej:
datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zwiększenia kosztów uzyskania przychodów,

 • wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) zgodnie z art. 24d ww. ustawy,
 • wskazanie kwoty, o którą podatnik zwiększa koszty uzyskania przychodów,
 • wskazanie dowodu potwierdzającego uregulowanie zobowiązania, o które podatnik zwiększa koszty uzyskania przychodów,
  podpis osoby sporządzającej dokument.
powrót Rachunkowość Jak udokumentować zmniejszenia kosztów i zwiększenia przychodów?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________