ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Wymiana bruku przed budynkiem. Ulepszenie czy remont?

poniedziałek, 20 października 2014 14:01

Wymiana bruku przed budynkiem. Ulepszenie czy remont?

Napisane przez  Dorota Ryterska

Położenie kostki brukowej przed budynkiem przedsiębiorstwa może wynikać z faktu jej zużycia się. Wtedy mamy do czynienia z remontem (naprawą). Remont to działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, w tym również polegające na wymianie zużytych składników technicznych, następujące w toku eksploatacji środka trwałego i będące wynikiem tej eksploatacji, niezwiększające jego wartości początkowej. W przeciwnym natomiast wypadku, jest to ulepszenie środka trwałego.Faktury zakupu dotyczące materiałów, robocizny, transport należy odnieść na konto Ma „Środki trwałe w budowie”. Po zakończeniu prac, przeksięgowujemy je  na odpowiednią analitykę 010-1 „Środki trwałe – budynek”. Podwyższą one wartość budynku. W sytuacji gdy nakłady nie przekraczają wartości 3.500 zł można dokonać równoległego księgowania na konto 07X „Umorzenie środków trwałych” w analitykę budynku.

Z uwagi na przepisy podatku dochodowego, wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Jeżeli środki trwałe ulegają ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków trwałych (ustaloną zgodnie z przepisami ustaw podatkowych: art. 22g ust. 1, 3 – 9 i 11 – 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odpowiednio: art. 16 ust. 1 i  3 – 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), należy powiększyć o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł.

Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji remontu, dlatego w odniesieniu do remontu należy stosować definicję sformułowaną w przepisach prawa budowlanego. Prawo budowlane stanowi, że remontem jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

W wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych.

Przy remoncie mogą być stosowane materiały odpowiadające aktualnym standardom technologicznym. Remont następuje w toku eksploatacji środka trwałego i jest wynikiem tej eksploatacji (zużycia). Wymiana zużytych elementów środka trwałego na nowe ma charakter odtworzeniowy, przywracający jedynie jego pierwotną wartość użytkową i niezmieniający jego charakteru.

Ulepszenie natomiast polega na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji środka trwałego. Wyliczenie to (art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), stanowi katalog zamknięty. Zatem tylko takie wydatki, które w konsekwencji przynoszą wskazany efekt, czyli przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego, mogą zostać uznane za wydatki ulepszające ten środek.

Różnicę pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont, a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych wskazał m.in. w interpretacji indywidualnej z 30 grudnia 2011 r. (nr IPTPB1/415-193/11-4/DS) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

powrót Rachunkowość Wymiana bruku przed budynkiem. Ulepszenie czy remont?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________