ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Jak rozliczyć nakłady na ulepszenie cudzej hali

środa, 05 listopada 2014 16:37

Jak rozliczyć nakłady na ulepszenie cudzej hali

Napisane przez  Maciej Jurczyga

W przypadku zaprzestania wykorzystywania całkowicie zamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym mamy do czynienia z sytuacją utraty przez nią cech aktywów. Dlatego powinna być ona usunięta z ksiąg rachunkowych. Jak postąpić z inwestycją (i jej modernizacją) w obcym środku trwałym, pod względem podatkowym i rachunkowym?

Rozliczenie nakładów poniesionych na adaptację i późniejszą modernizację hali produkcyjnej w ewidencji księgowej

Pod względem rachunkowym, w momencie zaprzestania wykorzystywania hali produkcyjnej, poniesione nakłady tracą cechy aktywów, gdyż nie są już ani kontrolowane przez jednostkę, ani nie spowodują w przyszłości wpływu do jednostki korzyści ekonomicznych. Należy je zatem usunąć z ksiąg rachunkowych. Z uwagi zaś na fakt pełnego zamortyzowania poniesionych nakładów, operacja przebiegać będzie w obrębie kont środków trwałych oraz umorzenia środków trwałych i nie będzie w żaden sposób wpływać na wynik finansowy jednostki. Z podatkowego punktu widzenia, jednostka znajduje się w równie komfortowej sytuacji, gdyż ta nie rodzi żadnych przychodów, ani kosztów podatkowych.

Co zrobić gdy mamy stratę?

Gdy nakłady nie były w pełni umorzone, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Organy podatkowe traktują często ten przepis bardzo dosłownie. W przypadkach, gdy podatnicy pozostawiają niezamortyzowane nakłady poczynione w obcych środkach trwałych, nie pozwalają na ujęcie straty z tego tytułu w kosztach podatkowych.

Zakończenie działalności w takim przypadku dodatkowo traktowane jest przez organy podatkowe na równi ze zmianą rodzaju działalności, a więc zachodzi przesłanka uniemożliwiająca ujęcie nieumorzonej części nakładów w kosztach podatkowych. Takie stanowisko organów podatkowych jest jednak uchylane przez sądy administracyjne. Nie zmienia to jednak faktu, że podatnicy muszą najpierw wejść w spór z organami podatkowymi aby obronić korzystne dla siebie stanowisko, zgodne z logiką oraz ekonomicznym sensem tej operacji.

Jak rozliczyć się z właścicielem hali?

Rozliczenia z wydzierżawiającym halę na gruncie prawa cywilnego, mogą rodzić określone konsekwencje w zakresie obciążeń podatkowych. Jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, (te przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się również w przypadku dzierżawy), wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru:

  • albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu,
  • albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

U najemcy (dzierżawcy) powstaje w takiej sytuacji roszczenie o zwrot nakładów, tym samym zaś powinien on rozpoznać przychód. Jednocześnie wydzierżawiający może zażądać przywrócenia do stanu pierwotnego, co z kolei rodziłoby u dzierżawcy zobowiązanie i koszty. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest porozumienie z właścicielem hali, zgodnie z którym obie strony rezygnują ze swoich roszczeń. Dzięki temu najemca (dzierżawca) uniknie wykazywania zarówno przychodów, jak i kosztów po swojej stronie.

Jakie będą skutki w VAT?

Istnieje ryzyko, że organy podatkowe stwierdzą, że mamy do czynienia z nieodpłatną dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (nieodpłatnego przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa) albo odpłatnego świadczenia usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika).

Aby uniknąć powstania obowiązku naliczenia VAT, można porozumieć się z właścicielem hali i w zamian za rezygnację z wzajemnych roszczeń sprzedać nakłady za symboliczną kwotę. W takiej sytuacji tak ustalona cena istotnie odbiega od wartości pozostawianych nakładów. Jednakże nie można jej analizować w oderwaniu od ewentualnych roszczeń właściciela hali o przywrócenie stanu początkowego. To zaś może już być źródłem zbędnych ale wysokich kosztów.

Skoro nakłady są w całości zamortyzowane, biorąc pod uwagę ewentualne koszty przywrócenia stanu poprzedniego, jakakolwiek kwota uzyskana z ich sprzedaży może być korzystną perspektywą.

Uwaga!
Zamiar likwidacji lub ogłoszenia upadłości spółki jest przesłanką do wyceny aktywów w wartości zbywczej. Ze względu jednak na to, że nakłady w obcym środku trwałym zostały w pełni amortyzowane, a więc w bilansie prezentowane są w wartości zerowej, odstąpienie od założenia kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości nie powoduje w tym przypadku konieczności przeceny tych aktywów.

Maciej Jurczyga, doktor nauk ekonomicznych i biegły rewident, BIURO RACHUNKOWE JURCZYGA Sp. z o.o. w Pilchowicach

powrót Rachunkowość Jak rozliczyć nakłady na ulepszenie cudzej hali

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________