ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Zmienił się zakres informacji składanych obowiązkowo w KRS

środa, 14 stycznia 2015 17:15

Zmienił się zakres informacji składanych obowiązkowo w KRS

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nawet jednostki, które nie stosują ustawy o rachunkowości do prowadzenia ksiąg, muszą złożyć do KRS oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Nowelizacja, która weszła w życie w dniu 15 stycznia 2015 r., tj. zmiana ustawy o rachunkowości opublikowana w Dz.U. z 2015 r. poz. 4, wprowadziła zmianę dotyczącą zakresu informacji zamieszczanych w Krajowym Rejestrze Sądowym w odniesieniu do kwestii sprawozdań finansowych składanych przez podmioty wpisane do KRS.

Podmioty, które nie stosują ustawy o rachunkowości, prowadząc Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, zamieszczą w sądzie rejestrowym informację o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Przepis art. 40 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze. zm.), wprowadzony powyższą nowelizacją, przewiduje obecnie obowiązek wpisywania do KRS:

•    okresu, za jaki złożono sprawozdanie finansowe,
•    informacji o braku obowiązku składania sprawozdań finansowych,
•    a także informacji o dacie końcowej roku obrotowego.

System teleinformatyczny KRS automatyczne wygeneruje informację o nie wywiązaniu się przez podmiot wpisany do Rejestru z obowiązku złożenia sprawozdania pomimo upływu terminu. Ułatwi to egzekwowanie przez sądy rejestrowe obowiązku wynikającego z art. 69 ustawy o rachunkowości..

Do ustawy dodano ust. 2a w art. 2, który precyzuje, że do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, do których nie stosuje się ustawy o rachunkowości na podstawie jej art. 2 ust. 1 albo które nie stosują zasad rachunkowości dobrowolnie na podstawie art. 2 ust. 2 tej ustawy, zastosowanie ma tylko dodany tą nowelizacją art. 70a ustawy o rachunkowości oraz przepisy tej ustawy dotyczące roku obrotowego.

Zgodnie natomiast z nowym art. 70a ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Niezłożenie sprawozdania finansowego w KRS zagrożone jest sankcjami karnym W myśl przepisów ustawy o rachunkowości, za niezłożenie sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym grozi kara grzywny albo ograniczenia wolności. Sankcje za niezłożenie sprawozdania w KRS przewiduje również ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy najpierw wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych (tzw. postępowanie przymuszające). W przypadku niewykonania tych obowiązków w wyznaczonym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych.

powrót Rachunkowość Zmienił się zakres informacji składanych obowiązkowo w KRS

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________