ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Artykuły w etykietach: wartość początkowa
Rachunkowość

Minister Finansów w odpowiedzi z dnia 24 października 2014 r. na interpelację w sprawie podatku VAT od rat w leasingu finansowym w świetle nowelizacji ustawy o VAT, wyjaśnił czy w związku z nowelizacją należy skorygować wartość początkową samochodu oraz amortyzację oraz jak zaksięgować „uwolnienia” części podatku VAT.

Opublikowane w Rachunkowość

Pytanie: Jak ustalić odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych sfinansowanych w części dotacją i w części kredytem?

Podatnik czynny VAT zakupił maszyny. Zakup sfinansowany został z dotacji otrzymanej od Agencji Rolnictwa w kwocie ok. 300.000 zł i z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie ok. 500.000 zł. W jaki sposób kwotowo należy ująć w środki trwałe tak aby podlegały amortyzacji?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, czy można uznać za koszty uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, w przypadku gdy podatnik musiał zrezygnować z wykorzystywania tej inwestycji.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 18 czerwca 2012 18:19

Linie kablowe w kanalizacji kablowej są opodatkowane

W przypadku, gdy składające się na sieć uzbrojenia terenu przewody - linie kablowe umieszczone zostaną (w uzasadniony sposób) w odpowiedniej kanalizacji kablowej, przewody te i obejmujące je kanalizacje, spełniając samodzielnie przesłanki bycia odrębnymi budowlami, pozostawać będą w funkcjonalnym związku, tworząc całość techniczno-użytkową traktowaną jako jeden obiekt budowlany (wyrok z dnia 6 marca 2012 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, I SA/Bd 1107/11).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Planowane jest podwyższenie wartości początkowej dla środków trwałych, które jednorazowo można zaliczyć w koszty podatkowe.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, jaka jest wartość początkowa samochodu i komputera stanowiących współwłasność małżonków, będąca podstawą amortyzacji, nabytych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, gdy znana i udokumentowana jest cena zakupu.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 01 grudnia 2010 14:09

Czy znaki towarowe podlegają amortyzacji?

Przepisy prawa podatkowego nie dają podstaw do amortyzowania znaków towarowych. W piśmie z dnia 30 września 2010 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na pytanie, czy niezarejestrowany na dzień wniesienia aportu znak towarowy może być amortyzowany przez spółkę, do której zostanie wniesiony aport, od wartości początkowej określonej jako wartość znaku ustalonej w wycenie rzeczoznawcy?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Ustalanie wartości początkowej środka trwałego przyjętego do majątku firmy z majątku osobistego podatnika w przypadku braku dowodu zakupu może stanowić problem. W piśmie z dnia 9 września 2010 r. Minister Finansów wyjaśnia wątpliwości dotyczące ustalania wartości początkowej środka trwałego przyjętego do majątku firmy z majątku osobistego podatnika.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 05 lipca 2010 14:19

Ulga na nowe technologie

Nowe technologie to wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów i usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Rachunkowość Artykuły w etykietach: wartość początkowa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________