ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Minimalne wynagrodzenie 2012

poniedziałek, 25 lipca 2011 11:37

Minimalne wynagrodzenie 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W 2012 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wynieść 1.500 zł. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.

Według przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie to jest negocjowane w Komisji Trójstronnej i następnie przyjmowane przez rząd. Jeżeli strony do 15 lipca nie dojdą do porozumienia, rząd określa płacę minimalną w rozporządzeniu, które musi wydać do 15 września.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679). Zgodnie z art. 5 ustawy, kwota ta spełnia odpowiednie warunki przewidziane tym przepisem:

  • zwiększenie o prognozowany na 2012 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, powiększony dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto w 2012 r.,
  • zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2011 r. z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym (102,6%), a prognozowanym wzrostem cen w 2010 r. (101%).

Wysokość płacy minimalnej ma wpływ także na wiele innych limitów, m.in. wpływa na wysokość opłaty:

- za przystąpienie do egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego (75% wynagrodzenia minimalnego),
- za egzamin wstępny na aplikację adwokacką (50%),
- za udział w egzaminie adwokackim (75%),
- za udział w egzaminie konkursowym na aplikację ogólną (50%),

Pojęciem wynagrodzenia minimalnego posługuje się Kodeks karny skarbowy dla ustalenia wysokości dziennej stawki grzywny - stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności, kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.

Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Przy określaniu wartości korzyści majątkowej, Kodeks karny skarbowy przyjmuje, ze mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Duża wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia.
Wielka wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość płacy minimalnej ma również znaczenie dla dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, tj. warunkach, które musi spełnić sprawca czynu zabronionego, który musi uiścić tytułem kary grzywny kwotę odpowiadającą co najmniej jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia, a za wykroczenie skarbowe - kwotę odpowiadającą co najmniej jednej dziesiątej tego wynagrodzenia.

Z uwagi na wzrost wysokości wynagrodzenia minimalnego w 2012 r. wszystkie ww. limity będą wyższe, niż w 2011.

 

powrót Varia Minimalne wynagrodzenie 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________