ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Obowiązki identyfikacyjne i aktualizacyjne po 1 września 2011. Przedsiębiorcy

niedziela, 27 listopada 2011 21:48

Obowiązki identyfikacyjne i aktualizacyjne po 1 września 2011. Przedsiębiorcy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają bardzo mało czasu na zgłoszenie zmian. Zmiany zgłasza się na formularzu CEIDG-1.

Zasady ewidencji podatników, płatników podatków, płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji podatkowej oraz zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym określa ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 ze zm.).

Od dnia 1 września 2011 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ww. ustawy (ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 171, poz. 1061).

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych podatników będących osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą stosuje się formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.). Nowy formularz CEIDG-1 wniosek do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, zastąpił formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

W przypadku zmian danych określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w celu uzupełnienia danych, w szczególności wykazu rachunków bankowych.

Obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego przez ww. podatników, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, występuje również w przypadku, gdy podatnikom tym, w wyniku utraty prawa do zwolnienia od podatku VAT lub rezygnacji z tego prawa, zmieniła się właściwość naczelnika urzędu skarbowego.

Obowiązek aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego podatnicy muszą zgłosić nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Nadanie NIP

Od 1 września 2011 r. nadanie NIP następuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). Uruchomienie CRP KEP umożliwiło zmianę trybu nadawania NIP. Dotychczas wydawane decyzje o nadaniu NIP (NIP-4), wydawane w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie Ordynacji podatkowej, zostały zastąpione potwierdzeniami nadania NIP.

Od 1 września 2011 r. nadanie NIP następuje przy użyciu, CRP KEP po dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego w przypadku:

 1. osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej – pierwszego dnia roboczego po złożeniu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego,
 2. pozostałych podmiotów – 14 dni po złożeniu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego.

Potwierdzenie nadania NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą potwierdzenie nadania NIP wydaje się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego.

 
Decyzja o odmowie nadania NIP

Na podstawie art. 8c ustawy o o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie nadania NIP w przypadku:

 1. braku możliwości potwierdzenia tożsamości lub istnienia podmiotu,
 2. stwierdzenia, że zgłoszenie identyfikacyjne nie spełnia wymogów określonych dla tego zgłoszenia,
 3. gdy podmiotowi został nadany NIP,
 4. wystąpienia o nadanie NIP przez podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (art. 5 ust. 2a)

Unieważnienie NIP

Naczelnik urzędu skarbowego unieważnia z urzędu, w drodze decyzji, NIP nadany podmiotowi, w przypadku:

 1. wielokrotnego nadania NIP, biorąc pod uwagę interes prawny i gospodarczy podmiotu,
 2. nadania NIP na podstawie fałszywych lub fikcyjnych danych.

Nie można posługiwać się unieważnionym NIP, a unieważniony NIP nie może zostać ponownie nadany.

W zakresie nieuregulowanym w art. 8b i art. 8c do postępowań w sprawie odmowy nadania NIP i unieważnienia z urzędu nadanego NIP stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. znosi się numer identyfikacji podatkowej nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL.

powrót Varia Obowiązki identyfikacyjne i aktualizacyjne po 1 września 2011. Przedsiębiorcy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________