ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia PESEL i NIP. Który numer jest prawdziwy?

wtorek, 06 marca 2012 13:16

PESEL i NIP. Który numer jest prawdziwy?

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Po przeczytaniu kilku ostatnich informacji dotyczących kar za posługiwanie się w niewłaściwym przypadku numerem PESEL zamiast NIP, konsternacja. Czy jeśli właśnie składam PIT-37, powinnam użyć PESEL czy może NIP.

W 2012 r. numer PESEL jest identyfikatorem podatkowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nie zarejestrowanych na VAT dla potrzeb tego podatku.

 

Zasady ewidencji podatników, płatników podatków, płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji podatkowej oraz zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym określa ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 ze zm.).

W dniu 1 września 2011 r. weszła w życie nowelizacja tej ustawy ważna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 171, poz. 1061).

W związku z wprowadzoną w art. 3 ustawy o o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, definicją identyfikatora podatkowego oraz wskazania, iż w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT, identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, ww. osoby fizyczne są zobowiązane dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego tylko w przypadku dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o VAT oraz w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

A jednak, okazuje się może grozić mi jakaś kara za posłużenie się PESEL, zamiast NIP!

Dokładnie przepis art. 3 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników brzmi:

"Identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.".

To czy jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT łatwo stwierdzić, bo konieczne jest złożenie wniosku o rejestrację dla potrzeb VAT. Mogę to stwierdzić obiektywnie. Nie składałam.

Jak stwierdzić, czy jestem osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej? Tu już sprawa nie jest taka jednoznaczna, bowiem trzeba posłużyć się definicją działalności gospodarczej (tą z Ordynacji podatkowej), która jest bardzo szeroka. Sprawdźmy przepis art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że gdy mowa o:

działalności gospodarczej - rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców.

Definicja worek. Czy jeśli wynajmę pokój w moim mieszkaniu, to prowadzę już działalność gospodarczą? Jeśli sprzedam kilka działek rolnych? Jeśli wynajmę miejsce na stronie www na reklamę? A jeśli sprzedam kilka niepotrzebnych przedmiotów na Allegro - działalność czy nie?

Czy jeśli wynajmuję mieszkanie poza działalnością gospodarczą, jestem opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie przekraczam rocznie obrotem z tego tytułu 150.000 zł, czy powinnam używać NIP czy PESEL. Wszak najem jest usługą opodatkowaną VAT.

Niektórzy eksperci podatkowi, uważają że "nie podlegam temu podatkowi do momentu przekroczenia limitu" i dlatego nie muszę podawać NIP (Fiskus żąda NIP przy prywatnych rozliczeniach, Podatki Gazeta Prawna.pl z dnia 4 lutego 2012 r.).

A jakże, podlegam, podlegam (to co nie podlega VAT jest w art. 6 ustawy o VAT), ale nie posługuję się NIP, ponieważ nie jestem "zarejestrowanym podatnikiem tego podatku", czego wymagają nowe przepisy o NIP.

Każdą z tych spraw musiały najpierw rozstrzygnąć składy WSA lub NSA. Działki trafiły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bądź Ty podatniku mądrzejszy niż sądy! Tak oto ustawodawca kolejny raz wylewa dziecko z kąpielą. Miało być łatwiej, słowo wytrych - deregulacja, wyszło jak zawsze.

Ministerstwo Finansów zaleciło ponoć organom podatkowym niekaranie podatników za niewłaściwe posłużenie się numerem PESEL w miejsce NIP. Trudno jednak wskazać podstawę do nakładania sankcji za taki czyn. Przepis art. 81 §1 pkt 3 Kodeksu karnego Skarbowego stanowi, że karze grzywny za wykroczenie skarbowe podlega podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nieprawdziwy. Karane jest nie podanie lub podanie nieprawdziwego NIP umyślnie.

Podanie błędnie numeru PESEL w miejsce NIP nie wyczerpuje znamion tego czynu, bowiem oba te numery są prawdziwe, a jedynie mogą być niewłaściwie zastosowane.

powrót Varia PESEL i NIP. Który numer jest prawdziwy?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________